ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На девети юли                                          две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1212 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.В.А., редовно уведомена, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на С.В.А. против протокол за извършена проверка № ПО-02000218013978-073-001/26.02.2018 г., потвърден с Решение № 99/03.05.2018 г. на директора на дирекция ОДОП, с искане за отмяна на протокола като неправилен и незаконосъобразен.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.: Уважаема госпожо председател, поддържам жалбата на посочените в нея основания. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Предвид посочените от жалбоподателя възражения в жалбата, а именно, че не му става ясно за кои задължения са насочени парите, които е внасял в данъчно-осигурителната сметка, водим един свидетел – М.К., лицето, което е издало обжалвания протокол, с оглед изясняване на фактическата обстановка. Моля да я допуснете до разпит.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.: Нямам възражения.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме представената от ответника административна преписка по издаване на оспорения акт и да допусне събирането на гласни доказателства чрез разпит на водения от ответника свидетел в днешно съдебно заседание

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на водения от ответника в днешно съдебно заседание свидетел М.К..

Свидетелят бе въведен в залата.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит и СНЕМА самоличността на допуснатия свидетел, както следва:

М.П.К. – 44 години, българска гражданка, с висше образование, без дела и родство със страните, месторабота ***, на длъжност ***.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да попитам първо възможно ли е непогасени задължения на лицето по авансови вноски за 2015 г. да се прехвърлят автоматично в данъчно-осигурителна сметка на лицето  следващата година и кога става това?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Задълженията на самоосигуряващото се лице не се прехвърлят за следващата година по авансови вноски. Авансовите вноски заедно с дължимите суми за годишно изравняване на осигуровките за 2015 г. възникват при подаването на годишната декларация обр. 6 за 2015 г. Тя трябва да се подаде до края на м.април 2016 г. Тъй като годишната декларация обр. 6, която дължи лицето, е сбор от месечните авансови задължения, които трябва да внесе и годишното изравняване, за да не се получи дублиране на задълженията при изтичане на годината, задълженията за предходната година на самоосигуряващото се лице възникват при подаване на годишната декларация обр. 6.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Имало ли е възможност към датата на издаване на АПВ от 07.04.2016 г. (л. 18), който е поправен с решение, находящо се на л. 22, да се прихващат непогасените задължения, произтичащи от авансови вноски за 2015 г.?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Ако не е подадена годишна декларация обр. 6 на самоосигуряващо се лице, тези задължения няма как да бъдат прихванати, тъй като, както казах, те не се прехвърлят автоматично за следващата година.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Защо задълженията на лицето от 2008г. до 2011 г. не са налични в справката на СУП към момента на извършване на прихващането, защото това е предметът на спора за тези стари задължения?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Има промяна в нормативната уредба, съгласно която от 01.01.2013 г., когато лицето внася каквито и да е вноски, тези вноски първо погасяват най-старите задължения по поредност на възникване и на 01.01.2013 г. от тогава и всички следващи вноски, които се внасят, те са погасили тези стари задължения от 2008 г. до 2011г., т.е. погасяват се най-старите задължения. Затова вноските, които са внасяни 2015 г. за авансови задължения, те не са погасявали задължения за 2015 г. на самоосигуряващото се лице, а те са погасявали стари задължения. Погасяват се първо най-старите задължения.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Може ли лицето ако притежава персонален идентификационен код да види тези стари задължения?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Може, да, всички задължения по основание и размер и задълженията, и вноските могат да се видят, както и може да се видят постъпилите вноски какви задължения са погасили.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.: Понеже в протокола е посочено, че имам задължения за периода 2008-2011 г., без обаче те да са описани като суми, основание и като период, тези задължения от 2008-2011г. виждате ли ги на екран?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Да, непогасените задължения са налични към 01.01.2013 г., могат да се видят. Към 01.01.2013 г. могат да се видят всички стари непогасени задължения от 2008 г. до края на 2012 г. ако не са погасени. От тогава лицето има възможност да си проследи когато внася задълженията си как тези задължения се погасяват, т. е. коя вноска кое задължение погасява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.: Понеже не ги виждам описани в протокола, вероятно е имало пречка и ако не е имало такава, защо не ги виждам като лихва, като главница за период?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Защото можете да ги видите с персоналния код тези стари задължения, които са погасени. Лицето може да си ги види с персоналния код как са погасявани, с какви вноски какви задължения погасява и към момента когато аз правя проверката, т. е. моя протокол, към този момент тези стари задължения са погасени, затова не излизат като задължения. С вноските, които е започнало лицето да прави от 01.01.2013 г. са погасени.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Тоест Вие виждате непогасени само част от авансовите вноски?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Виждам дали лицето има задължения и мога да видя откъде идват тези задължения.  Към момента когато аз правя проверка лицето не е имало задължения, защото месец преди моята проверка е направен АПВ. Имало е стари задължения, те са прихванати и на лицето е възстановена сума. След като е извършено това прихващане, тогава лицето декларира задълженията си за 2015 г. Тогава в програмата се генерират задълженията за предната година. Тези задължения за авансови вноски не са били видни към датата, когато е направено прихващането.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.: Понеже казахте, че се виждат на екран тези задължения, в следващия момент казахте, че са прихванати към момента, в който са били гледани, следователно не можете да видите задължения, които ги е имало?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Виждам всяка година. Мога да видя какви задължения е имало лицето, какви задължения е декларирало, какви вноски е направило и как вноските са погасявали задълженията. Тази информация също може да се види с персонален код, който притежава лицето. Това беше направено точно в улеснение на гражданите, за да могат да проследяват всичко, което внасят дали постъпва и дали погасява задълженията, т. е. да контролират нашата работа.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.: Нямам други въпроси.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.: Нямам искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата, с оглед заявеното от страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата, като считам посочените в протокола задължения за периода 2008-2011 г. за неизискуеми и неликвидни поради липса на тяхната индивидуализация. Ако счетете същите, че са определени по основание и размер, правя възражение за изтекла погасителна давност на основание чл. 171, ал. 1 от ДОПК и в тази връзка моля да постановите отписването им от данъчно-осигурителната сметка на основание чл. 173, ал. 1 ДОПК.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема госпожо административен  съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В решението на директора на дирекция ОДОП много подробно е описан начинът, по който са прихванати определени задължения, и също така считам, че лицето е можело само да узнае за тези задължения чрез притежавания от него персонален идентификационен код, поради което жалбата е неоснователна и недоказана.

Моля за юрисконсултско възнаграждение в размер на минималния размер по Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: