ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 08.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми октомври                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 120 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.С.С., редовно уведомена, явява се лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. М. А..   

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: По хода на делото предоставям на съда.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Представила съм на съда молба, в която съм посочила, че бих желала да се събере преписката по издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на процесната сграда. Поддържам също така и оспорването на заключението по изготвената по делото съдебно-икономическа експертиза, която считам за неправилна и необоснована, поради което искам да бъде изготвена повторна експертиза от друго вещо лице, като настоявам вещото лице да посети на място процесния обект и в зависимост от неговото състояние да определи размера на публичните задължения.

Поддържам тази молба.

На 15.11.2017г. дойде комисия от ТСУ-то, трима човека, и установиха, че жилището не е годно за живеене. Не може да има такива големи данъци. Затова държа да се изготви друга експертиза. Ако може този протокол от комисията да се приложи по делото, тъй като аз нямам екземпляр от него.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-икономическа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 25.09.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         А. М. А. – 37 год., български гражданин, несемеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил. Изготвил съм го въз основа на данни по делото, тъй като не съм останал с впечатление, че трябва да правя оглед на имота. Заключението е изготвено въз основа на представената от жалбоподателката декларация към общината и въз основа на преписката от общината включително и Акт 16 за въвеждане в експлоатация на цялата сграда.

        

СЪДЪТ към вещото лице: Експертизата касае определяне на публичните задължения, които касаят само обекти в тази процесна сграда. В тази част, която е спорна, има ли различия с това, което е установил органът по приходите като размер на задължението и Вашето заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм ходил на място. Говорим само за съпоставка на цифри. И всичко е точно. Както е изчислено от общината, така съм изчислил и аз. Имаше разминаване само в стотинки, но това е в резултат на закръгляването на сумите.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Как се изчисляват тези данъци все едно, че обектът е годен за живеене.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Казали сте, че има ток, има вода.

 

СЪДЪТ към вещото лице: Процесните публични задължения бихте ли посочили на кои имоти съответстват по процесния АУЗД, както те са изброени в точки от 1 до 9 в акта.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Процесните недвижими имоти, по отношение на които съм изчислил задълженията, а именно ап. 3-7; ап. 4-10; ап. 5-8;  както и магазин № 6 и пицария - всичките тези имоти в процесния АУЗД са описани общо под точка № 5 и за тях е калкулирано общо задължение в размер на 522.82лв., което съвпада с моите изчисления.

Също така по отношение на тези изброени имоти е относимо и задължението по т.6 от процесния АУЗД и касае начисляване на ТБО общо за всички тези имоти, които коментираме и задължението е в размер на 401.71лв, както е по акта и по моето заключение.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Оспорвам задълженията само за тези имоти, защото считам, че не отговарят на ползването, както е по акта. Останалите задължения по акта не ги оспорвам, а само за имотите, които сега съдът изброи.

Оспорвам констатациите по акта по т.5 и т.6, които включват имотите, които съдът изброи по-горе – пицария; магазин № 6; ап.5-8 и ап.3-7 и ап.4-10. Те са включени в една партида с една декларация. Оспорвам задълженията за тези обекти. Тези апартаменти не са годни за живеене, както са изискванията за Акт 16.

Искам втора експертиза и да се направи оглед на място. Моля да се прибави и протокола, за който споменах по-рано.

 

         Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-икономическата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице А.А., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 500лв. изцяло от внесения депозит.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако съдът допусне повторната експертиза, не е проблем без допълнителни разходи да отида на място и да установя какво има и какво няма в имота. Таблиците вече съм въвел и не е необходимо да се правят разходи за друго вещо лице.

 

ДОКЛАДВАНАТА днес молба на жалбоподателката, свързана с изготвянето на друга съдебно-икономическа експертиза, която да даде отговор на поставените от страната въпроси, но след като се извърши оглед на място на процесните обекти и съобразно констатациите от този оглед да се даде заключение по въпросите, съдът счете това доказателствено искане за неоснователно, като в тази връзка уточнява, че определянето на размера на публичните задължения се извършва не въз основа на оглед на процесните имоти, а се извършва въз основа на декларираното, съдържащо се в подадените от лицето декларации по реда и на основание чл.14 от ЗМДТ. В този смисъл публичното задължение се определя и се изчислява в зависимост от така декларираните данни в декларацията по чл.14 от ЗМДТ. Що се отнася до възражението, че обектът е негоден за живеене с каквито доводи жалбоподателката оспорва от една страна размера на определените задължения, а от друга страна и издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, което удостоверение по същество сочи, че обектът е годен за живеене, то въз основа на такива възражения и твърдения не би могло да се оспорва размерът и основанието за начисляване на публичните задължения за данък недвижими имоти и ТБО. Оспорването на удостоверението за въвеждане в експлоатация, доколкото такова оспорване е възможно, е различен правен спор, който не е предмет на настоящото дело, респ. не може да бъде разглеждан инцидентно, поради което подобно възражение не може да бъде слушано в рамките на настоящия процес.

         В този смисъл съдът счете за неоснователно възражението в докладваната днес молба, поради което доказателственото искане за назначаване на друга съдебно-икономическа експертиза, която да бъде изготвена въз основа на оглед на място на процесните имоти следва да бъде оставено без уважение.

При аналогични на горните мотиви, като неотносимо в този смисъл и неоснователно съдът прецени и доказателственото искане за събиране на допълнителни доказателства по делото, касаещи съставена последваща документация относно производството по въвеждане в експлоатация на процесната сграда, в която се намират имотите обекти, по отношение на които са определени процесните публични задължения, поради което и на това основание съдът счете за неоснователно и доказателственото искане за прилагане по делото и на протокол изготвен през месец ноември  2017г.

На основание изложение мотиви съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на жалбоподателката свързани с назначаване на повторна съдебно-икономическа експертиза, както и за събиране на допълнителни доказателства в посочения по-горе смисъл.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Искам да се отмени издадения против мен акт. Да се отмени издаденият акт, с който са ми определени публичните задължения. Считам, че те са неправилно определени по основание и по размер.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: