ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  петнадесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1208по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

ЖАБОПОДАТЕЛЯТПЕТЪР С.И. редовно уведомен, се явява лично и с процесуален представител адв.Х., с представено по делото пълномощно.

 ЗА ОТВЕТНИКА ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС, редовно  уведомен, изпраща за представител Ю.К.Х., с представено пълномощно по делото.

Явява се  вещото лице З.Ч.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Х.: Да се даде ход на делото

          Ю.К.Х.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, порадикоето

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 161/05.01.2018 година  т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице А..

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

З.Ч.А.- На 75 години, българка, български гражданин, неосъждана, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, без родство и особени отношения със страните.

 

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Поддържам заключението, което съм изготвила. Направила съм оглед.

АДВ.Х.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА Ю.К.Х.: Има ли различие във вида на обекта съгласно представения проект и така, както е установено при огледа на място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Към преписката по делото е представен проект за триетажна сграда, проекта е част архитектура, съдържанието е пълно, без разпределение на подпокривното пространство. В проекта  липсва разпределение, няма приложено към преписката. Това е проектът по част архитектура и е пълен от гледна точка за архитектурата.

ВЪПРОС НА Ю.К.Х.: Дали  е пълен от гледна точка на това предвидено ли е да има обособени обекти в подпокривното пространство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Проектът не е пълен. Сградата е 3-етажна, има на третия  етаж изпълнени  тавански помещения за които няма проект. По проект го няма. Не е предвидено по проекта да има самостоятелни обекти.

АДВ.Х.: Как решаваме, че този проект е комплектен. Няма как да твърдим, че този проект е комплектен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Има архитектурен проект за триетажна сграда, без разпределение на подпокривното пространство в таванските помещения. Архитектурното разпределение го няма приложено към преписката по делото.Аз това обстоятелство съм го написала.

ВЪПРОС НА Ю.К.Х.: Подлежал ли е последния на въвеждане в експлоатация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Проектът е бил приет явно през 1957 година. Видно от нотариалните актове е описано съществуването на тавански помещения, разпраделението  е направено на общо събрание. Няма удостоверение за въвеждане в експлоатация, не съм видяла.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Капандури има предвидени на тавана, съответстват ли на помещенията като бройка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, посочени са девет капандури на покривната конструкция. Сега не съответстват, изпълнени са по друг начин, с фасадна дограма.

ВЪПРОС НА Ю.К.Х.: Какво значи не съответстват?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Направени са във вертикала, не е изпълнен съгласно  проекта.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: От коя година влезе в сила Наредба №6, която иска рзрешение за ползване?

Ю.К.Х.: Възразявам, вещото лице няма как да знае.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Съвсем отскоро, не мога да кажа точно от кога. Няма документ за въвеждане в експлоатация. С влизането на ЗУТ са влези в сила.

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице.

След изслушването на вещото лице З.Ч.А.   и становищата на процесуалните представители на страните, съдът

   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице З.Ч.А. по възложената съдебно –техническа експертиза.

На вещото лице З.Ч.А. да се изплати възнаграждение в размер на 400.00 (четиристотин) лева от внесения по делото депозит от страните по делото, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Х.: Водим един свидетел, който молим да допуснете до разпит, който ще устоновява  дали познава обекта и дали обекта се ползва,от кого се ползва и по какъв начина и дали е присъствал по време на твърдяната от съставителите на констативния протокол проверка.

Ю.К.Х.: Как се казва свидетелят, тъй като, ако е живущ в кооперацията има издадени няколко такива заповеди и за другите собственици.

АДВ.Х.: Свидетелят не е между живущите собственици,  спрямо които има издадени заповеди.

Ю.К.Х.: Не възразявам да бъде разпитан.

Съдът намира, че искането за разпита на свидетеля е основателно, тъй като ще даде показания, относно факти и обстоятелства относими към предмета на разглеждане,поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ водения от жалбоподателя свидетел.

Съдът въведе в съдебната зала водения от жалбоподателя свидетел, на когото сне самоличност, както следва:

Н.Г.Г.: ЕГН**********, българин, български граждани, със средно образование, без родствени или други отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорнст по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Къде работите?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Работя в „Промишлено монтажно управление(ПМУ) Бургас. Имам собствен имот с.Грозден, Бургаско. Там е моят дом.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Живял ли сте в гр.Бургас на ул.„***” №16

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Живял съм там при леля ми Н., преди  година и половина. Около 2 години живях там. Живях през 2010-2011 година. Аз живях при нея в апартамент на третия етаж, заедно с нея, тя беше в отделна стая. След като  почина се появиха наследници, тук стоящия в залата- П..Той каза, че ще прави ремонти. Имаше вещи, багажи  гардероби.  Преместихме  всичкия багаж. Моят багаж и на леля Н. го преместихме на таванския етаж.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Имаш ли още  багаж в таванското помещение?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Все още има мои вещи на таванското помещение.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: За това таванско помещение кой има ключове?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Аз и Петьо имаме ключ от таванското помещение. Аз ходя в помещението, когато не мога да се прибера на село, някой път оставам там, оставям вещи, но рядко преспивам там.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Имате ли спомен някога да са идвали служетели на общината и да са извършвали проверка на това помещение, напрамир през м.май 2016 година?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Нямам спомен, когато съм ходил в това помещение да е имало проверка. Аз се прибирам към 17.30 часа от работа  и няма как  към момента, по това време да е имало проверка. На тавана  не мога да кажа дали живее някой. Аз нямам постоянен достъп там. Не знам някой да живее в това помещение.

ВЪПРОС НА Ю.К.Х.: Имате ли още багаж там?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, имам багаж. Аз от време на време отивам там, когато пътувам, тогава оставам да преспивам там. Това са инцидентни случаи, не е регулярно. Например за миналата 2017 година съм  оставал да преспивам не повече от 10 пъти, но не мога да кажа точно. Има легло в това помещение. Има санитарен възел, но той е общ в тавана, което е общо за всички.

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля Н. Г..

АДВ.Х.: Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Х.: Също няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.Х.: Моля да уважите изцяло жалбата ни и да отмените  заповедта на зам. кмета на община Бургас, предмет на настоящето дело. Конкретни съображения ще представя в нарочна писмена защита в определен от съда срок.

Ю.К.Х.: Моля да отхвърлите жалбата като неснователна и недоказана и да потвърдите процесната заповед. Моля да ми присъдете  ю.к. възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки по делото.

Съдът определи 7 дневен срок на страните за представяне по писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: