ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             Дата 08 октомври 2009 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 08 октомври 2009 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 1207  по описа за 2009  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, наименована възражение, подадена от Р.К.С., М.К.Н. и Г.Б.Н.,*** против решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при община Царево, съдържащо се в Протокол № 10/04.09.2008 год., с което е върната молбата на жалбоподателите за промяна на ПУП относно УПИ VІІІ, ХІІ и ХVІІ, кв.16, с.Синеморец, с указание искането да се комплектова със съгласието на всички собственици на имоти, засегнати от исканата промяна.

         Жалбоподателите считат решението за незаконосъобразно, тъй като указанията на административния орган противоречали на основни принципи на административното право, а трети лица не можели да черпят права от участие в подобно производство, след като не са изпълнили задълженията си – неплащане на стойността на отредения им по регулация имот.

         Съдът, след като прецени съдържащите се в административната преписка писмени доказателства, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на годен за обжалване административен акт, предвид следните съображения:

            Решението на ЕСУТ, съдържащо указания към жалбоподателите, по своя характер не представлява индивидуален административен акт, не притежава белезите и характеристиките на такъв акт по смисъла на чл.21 от АПК, с него не се създават права, както и не се вменяват правни задължения за конкретен субект, т.е. не се засяга правната сфера на лицата. Този експертен съвет има подпомагащи администрацията функции, като вземаните от него решения нямат самостоятелен правен ефект, те са част от административната процедура, като подготвят крайния административен акт, поради което и не подлежат на самостоятелен контрол за законосъобразност.

         На основание изложението доводи, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и с оглед разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК, бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.К.С. ***, М.К.Н. *** и Г.Б.Н. *** против решение на Общински експертен съвет при община Царево, обективирано в Протокол № 10/04.09.2008 год., като НЕДОПУСТИМА.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1207/2009 год. на Административен съд – Бургас.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                        СЪДИЯ:………………..