ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.  Бургас, 05.09.2008 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                             ХII състав

на пети септември две хиляди и осма година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1206 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 215 и сл. от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба на Т.К.С. и М.С.С. и двамата със съдебен адрес *********** срещу виза за проектиране на строителство от 19.11.2002 г. на главния архитект на община Созопол в УПИ VІ-139, кв. 15 по плана на с. Черноморец, община Созопол.

След служебно извършена проверка съдът констатира, че срещу същия административен акт и между същите страни е образувано адм. д. № 362/2008 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас. Съгласно чл. 159, т. 7 от АПК жалбата се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. В случая установената в чл. 158, т. 7 от АПК абсолютна процесуална пречка за разглеждане на жалбата е налице, поради което жалбата се явява процесуално недопустима, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образувато съдебно производство - прекратено.

            Водим от горното и на основание чл. 159, т. 7 от АПК, във връзка с чл. 219, ал. 3 от ЗУТ, Административен съд-гр. Бургас, ХII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.С. и М.С.С и двамата със съдебен адрес ***************** срещу виза за проектиране на строителство от 19.11.2002 г. на главния архитект на община Созопол в УПИ VІ-139, кв. 15 по плана на с. Черноморец, община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1206/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.  

                                         

 

                                                              СЪДИЯ: