ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,14.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети февруари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1204 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.05 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.С.К., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 45 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, редовно уведомен,  не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Колев

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.Г.К..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Н.: Няма пречки да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице на 01.12.2017г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Н.Г.К.  - 63 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Размерът на възнаграждението, което би получил ищеца за времето от 12.11.2010г. до 05.10.2012г., като се приспаднат дължимите данъци и осигуровки е 3 852.94лв., което е изчислено на база данните в регистъра на осигурените лица по активите на ищеца.

 

Адв.Н.: Колко би било дължимото обезщетение съгласно уговореното възнаграждение по трудов договор?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Направила съм такива изчисления, но не съм ги изложила в заключението по причина, че трудовият договор е подписан за възнаграждение от 629лв., но е регистриран в НАП на 4-часов работен ден с основна заплата 150 лв., а аз работя по реално регистриран договор.

 Мога да отговоря на въпроса в днешно съдебно заседание. Ако заплатата би била 620 лв. за целия период от време, то тогава при брутна заплата 14 368.20лв. и удръжки 3097.69лв. лицето би получило нетна  работна заплата в размер на 11 270.51лв. Като уточнявам, че брутна заплата, но в действителност това е основната 620 лв., тъй като няма данни за клас и др.

 

Адв.Н.: Т.е. като се приспаднат всички удръжки, сумата е 11 270.51лв.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е нетната, чистата сума.

Адв.Н.: Нямам други въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът намира, че следва да бъде приета експертизата като безпристрастна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено от вещото лице Н.К..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 150 лева, 100 лева от които от внесения депозит.

Да се довнесе сумата от 50 лв. за допълнително възнаграждение на вещото лице от ищеца в 7-дневен срок считано от днес.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Н.: Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът счита, че производството по делото следва да бъде отложено, за да се даде възможност на ответника, който не изпраща представител в днешно съдебно заседание да се запознае с допълнението на заключението на вещото лице, което същото заяви в днешно съдебно заседание и с което се определя значително по-висок размер на евентуалното обезщетение.

Поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от протокола от днешното съдебно заседание на ответната страна.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: