ПРОТОКОЛ

Година 2009, 10.03.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На десети март                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер  1204   по описа за 2008 година.                     

 

На именното повикване в 10.00  часа се явиха:

Жалбоподателят А.  К. А., редовно призован, не се явява, за него се явява адв., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.         

За ответника служба „Геодезия, картография и кадастър” гр.Бургас, редовно призован, няма представител.

         Заинтересованата страна „Сенсус системи за сигурност” ООД – София, редовно призован, няма представител.       

Заинтересованите страни №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

АДВ. С. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото е постъпила молба от началник служба „Геодезия, картография и кадастър” Бургас, която е придружена със скица № 4397/19.02.2009г. и скица 20905/8.04.2008г. В молбата е посочено, че с оглед вмененото от съда задължението административния орган представя приложените към нея писмени доказателства.

 

АДВ. С. – В приложените скици не се посочва в какво точно се състои изменението. Да се приемат представените от ответника доказателства. Да се  приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба изх.№94-10335-02-10-2280/19.02.2009г. писмени доказателства от административния орган, а именно скица – оригинал  № 4397/19.02.2009г. (след изменението) и копие на скица № 20905/08.04.2008г.

 

Поради липса на процесуални и доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход по същество

 

АДВ. С. Моля да отмените атакуваната от доверителя ми заповед в частта, с която се изменят границите на съсобствения поземлен имот с индификатор 66528.501.126 като неправилна и незаконосъобразна. Съображенията ми са следните – административния орган е сезиран със заявление вх. № 94-10337/07.07.2008г. от К.Д., който желае с това заявление да бъдат определени индентификатори за имотите си, с кадастрални данни и проект за промяна. С последващо заявление № 94-10337/7.7.2008г. същия молител отправя и друго заявление и двете заявления, с които е сезиран административния орган не са подписани от заявителя. От друга страна заявителят, като собственик на имоти № 123 и № 124 е направил искания за собствените му имоти. С атакуваната заповед Агенция „ГКК” извършва промяна за имот № 126, но не в частта, в която същия имот граничи с имот № 123, а в частта, с която граничи с имот № 134. Считаме, че Агенция „ГКК” незаконосъобразно извършва тази промяна, тъй като не е сезирана по надлежния ред. Твърди се, че е допусната явна фактическа грешка. Но такава явна фактическа грешка би могло да се приеме, че съществува за имот  № 124, но не и за имота собственост на доверителя ми, а именно имот № 126. Водена от изложеното до тук ще ви моля да уважите жалбата и да отмените атакуваната заповед.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение  в срок

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10  часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: