О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 1694

        гр.Бургас, 18.07.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на осемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 1202 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Административното дело е образувано по искова молба от М.С.А., ЕГН ********** против Областна дирекция на МВР – Бургас, БУЛСТАТ 129009742, с адрес гр.Бургас, ул.““Хр. Ботев“ 46, представлявана от старши комисар К.К.К., на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ, с искане да бъде изплатено обезщетение в размер на 1000 лева за причинени неимуществени вреди, в резултат на неправомерното й задържане от страна на служители на ответника, страх от евентуална несправедлива присъда, срам и неудобство пред близки, съседи и познати, оставане без работа, накърняване доброто име и достойнство, депресия, влошаване на здравето, затвореност към околните, чувство на несправедливост от правораздавателните органи, претърпени вреди от незаконно обвинение по ДП № 431ЗМ 3292-226/2017г. на ІV РУ но ОДМВР – Бургас, ведно със законната лихва върху посоченото обезщетение, начиная от 19.03.2017г. до окончателното плащане.

С Определение № 67/04.07.2018г. по адм.дело № 39/2018г. на ВАС и ВКС – Смесен петчленен състав, за компетентен да разгледа исковата молба е определен АдмС – Бургас.

От анализа на събраните по делото доказателства следва извода, че исковата молба е недопустима, поради следните съображения:

С молбата се иска ОД на МВР – Бургас да бъде осъдена да заплати на ищцата М.С.А. обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди, причинени в резултат на задържането й за срок от 24 часа на основание заповед № 3292зз-77 от 19.03.2017г., издадена от К.В.С., на длъжност мл.инспектор при 04 РУ гр.Бургас.

Съгласно разпоредбата на  чл. 204, ал. 1 от АПК иск за обезщетение по чл. 203, ал. 1 от АПК може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред. Следователно отмяната на административния акт като незаконосъобразен, е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на предявения, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, иск за обезщетение за претърпени вреди от този акт, т. е. искът следва да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред.

Отклонения от цитирания принцип са въведени с чл. 204, ал. 2 и ал. 3 от АПК, когато искът се съединява заедно с оспорването на административния акт или се претендира обезщетение от нищожен или оттеглен административен акт.

В случая не се установява процесната заповед № 3292зз-77 от 19.03.2017г., издадена от К.В.С., на длъжност мл.инспектор при 04 РУ гр.Бургас да отменена или обжалвана по предвидения за това ред. Поради това следва да се приеме, че не е налице процесуалната предпоставка за допустимост на предявения, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, иск за обезщетение за претърпени вреди от този акт, съгласно изискването на чл.204, ал.1 от АПК.

Предвид изложеното и на основание чл.130 от ГПК, вр. с пар.1 от ЗР на ЗОДОВ, вр. с чл.203, ал.2 от АПК съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА исковата молба на М.С.А., ЕГН ********** против Областна дирекция на МВР – Бургас, БУЛСТАТ 129009742, с адрес гр.Бургас, ул.““Хр. Ботев“ 46, представлявана от старши комисар К.К.К., на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ, с искане да бъде изплатено обезщетение в размер на 1000 лева за причинени неимуществени вреди, в резултат на неправомерното й задържане от страна на служители на ответника, страх от евентуална несправедлива присъда, срам и неудобство пред близки, съседи и познати, оставане без работа, накърняване доброто име и достойнство, депресия, влошаване на здравето, затвореност към околните, чувство на несправедливост от правораздавателните органи, претърпени вреди от незаконно обвинение по ДП № 431ЗМ 3292-226/2017г. на ІV РУ но ОДМВР – Бургас, ведно със законната лихва върху посоченото обезщетение, начиная от 19.03.2017г. до окончателното плащане.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1202 по описа на АдмС-Бургас за 2018г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: