ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 20.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесети февруари                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 11 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Г.Г.П., редовно уведомен, се явява лично в съдебна зала и с адв. С. от БАК, надлежно упълномощен, с пълномощно представено в днешно съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА – Началник на РДНСК – югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила жалба от Г.П. против Заповед № ДК-02-ЮИР-256/03.12.2012 г. на Началник на РДНСК - югоизточен район.

         УКАЗВА на административния орган тежестта за установяване на обстоятелствата явили се основание за издаване на спорния административен акт.

         УКАЗВА на всяка от двете страни, че е нейна тежестта да представи доказателства в подкрепа на твърдяните от всяка от двете страни позитивни факти.

 

         АДВ. С.: Заявявам, че поддържам жалбата и доводите наведени в нея, а именно обстоятелството, че моя доверител не е собственик и в този смисъл не се явява заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ, на което да бъде съставен АУАН с протичане на производство и издаване на заповедта за премахване на строеж, като е посочен като собственик и заинтересовано лице. В тази връзка и съобразно Ваши указания в получена призовка, представям писмени доказателства във връзка със собствеността - договор за доброволна делба от 21.04.1998 г., от който е видно, че М. Н. Б. и К. Д.Д. са собственици на дворното място, като М.Н. И. е собственик на първи жилищен етаж. В самата заповед има посочен НА № 21, том ІІІ, дело № 666/1971 г. Освен това ми направи впечатление, че е посочен нотариален акт № 106, том V, дело 1431/1961 г., касаещ процесния недвижим имот поради което го представям, а освен това представям и справки направени от Служба  по вписванията при РС Царево по партидата на Г.П., от която е видно, че той не е бил собственик никога по отношение на процесния имот. Представям и справки по партидата на М Б. и М. И, които се явяват собственици на процесния имот.

         Тези справки ги представям с оглед обстоятелството, че същите не са прехвърлили собственост на моя доверител и няма как той да е станал собственик на имота. Да бъде приета административната преписка като доказателства по делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се има предвид, че производството е относно законосъобразността на изграждането. Жалбоподателят е установен като извършител на незаконното строително, за което свидетелства доказателство, а именно негово възражение с вх. 94-00-1874/17.08.2010 г., видно от което самия жалбоподател Г.П. е заявил категорично, че той е извършител на строежа.

Аз не възразявам да бъдат приети доказателствата представени в днешно съдебно заседание с вече приобщените, тъй като са вече изпратени от административния орган. Да се приеме административната преписка.

 

         Съдът като взе предвид становищата на страните относно допустимостта и относимостта на представените доказателства счита цялата административна преписка за допустима и относима към предмета на спора.

         Допустими са и представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, поради което същите следва да бъдат събрани, а относно относимостта на всяко от доказателствата по делото, съдът ще вземе становище с окончателния си съдебен акт.

 

         Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представената административна преписка, както и нотариален акт № 106, том V, дело 1431/1961 г., справка на Служба по вписванията при Районен съд - Царево по партидата на лицето Г.П., както и на лицата М. И. и М. Б.

 

         СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

         Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. С.: Моля да уважите подадената жалба, като отмените като незаконосъобразен обжалваната от нас заповед на Началник на РДНСК-югоизточен район гр. Бургас Считам, че в съдебното производство и от събраните писмени доказателства се установи по безспорен начин, че моя подзащитен не е собственик на дворното място, представляващо УПИ-ІХ-734,  в кв. 62 по плана на гр. Царево, както и не притежава обект от изградената в дворното място сграда. Освен това, видно от приложената и приобщена в днешно съдебно заседание административна преписка обявленията са връчвани на моя доверител, макар същия да не е собственик и извършител на строежа. Поради тази причина следва да бъде отменена заповедта.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите като правилна и законосъобразна процесната заповед. Макар и в нея да е допусната неточност като са цитирани документи за собственост, заповедта касае незаконен строеж. Една от собственичките на имота е инициатор по образуваното производство по премахване съгласно чл. 225, ал. 6 от ЗУТ, като принудителното премахване е за сметка на извършителя на незаконния строеж. Такава е непротиворечивата практика на съдилищата в Република България. От събраните писмени доказателства, а именно възражение с вх. № 94-00-1874/17.08.2010 г. самия жалбоподател в собствено волеизявление е заявил извършването на процесния строеж и тъй като заповедта по чл. 225 от ЗУТ се издава на името на извършителя и в диспозитива има изрично отправена покана към извършителя на строежа. 

Настоящото производство е инициирано от собственик, но началника на РДНСК е постановил принудително премахване от извършителя на незаконния строеж. В настоящото производство същите не бяха оспорени, предвид на което моля съгласно тях да постановите акт в този смисъл и дух.

         Отделно от това констативните актове са надлежно връчвани на извършителя на строежа. От същия не са постъпили възражения и в същите надлежно е изписано чия собственост е имота. Самата допусната неточност не води до тежко нарушение, както на материалните, така и на процесуалните правила, тъй като извършителя безспорно е установен от административния орган, предвид на което моля за решение в този смисъл.

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение, в законния месечен срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: