ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 03.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На трети април                                             две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 119 по описа за 2013 година

На именното повикване в 12.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Г.И., редовно уведомен, не се явява. За него се явява надлежно упълномощена адв. А., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – Зам. началник на ДНСК гр. София, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.И., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Г.К., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Съдът ДОКЛАДВА постъпило от Община Несебър копие на проект за жилищна сграда, находяща се  в УПИ VІІ-136, в кв. 31 по плана на гр. Несебър.

 

         АДВ. А.: Да се приеме представеното доказателство.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се приеме представеното писмено доказателство.

 

         АДВ. А.: Имам искане за поставяне на допълнителни задачи към вещото лице, като се изследва хипотезата на чл. 24, ал. 2 от ЗУТ и да се отговори на въпросите:

1.Спазена ли е нормативната височина по предвидената в действащия ПУП към момента на извършване на строителството?

2.Да се установи височината на сградата на кота „било” и да се отговори на въпроса спазени ли са предписанията, дадени в проекта от „Главпроект” София?

 

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: По така поставените задачи относно първия въпрос се противопоставям, тъй като не разбирам смисъла на същия или поне да се изследва възможността на чл. 24, ал. 2 от ЗУТ в каква връзка се прави? А относно другите въпроси считам, че са неоснователни да се изследва височината на кота „било”, тъй като видно както от приетото заключение в предходно съдебно заседание, така и от представените, одобрени и съгласувани проекти безспорно се установи, че се касае за двуетажна жилищна сграда, а видно от заключението е изпълнена триетажна такава. В тази връзка, моля да не допускате експертизата с такива задачи. Противопоставям се на така направеното искане.

         АДВ. А.: Предвид първоначално поставената от съда задача по предвидените в §16 и §127 от ЗУТ мисля, че с установяване на височината ще се изследва обстоятелството независимо от надграждането над съществуващия строеж, дали в момента след извършване на строежа височината отговаря на нормативните изисквания към момента на извършването му, защото вещото лице каза, че не е изследвало този факт.

 

         Съдът като взе предвид становището на двете страни намира искането за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза за неоснователно, доколкото предмет на незаконно строителство с оспорената заповед е етаж от къща и спорния между страните въпрос на първо място касае наличието на проект за дву или триетажна сграда, който въпрос е изяснен от представеното копие на проект за жилищна сграда, поради което допълнителни въпроси в същия смисъл няма да доведат до информация допълваща събраната към настоящия момент.

        

         АДВ. А.: Нямам други доказателствени искания.

 

         Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ПРИЕМА представеното от Община Несебър копие на проект за жилищна сграда, находяща се  в УПИ VІІ-136, в кв. 31 по плана на гр. Несебър.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. А.: Моля да уважите жалбата и да отмените заповедта оспорена пред настоящия съдебен състав, като присъдите на доверителя ми направените съдебно-деловодни разноски пред тази инстанция. Ще представя подробни писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите като законосъобразна процесната заповед. За строежа безспорно е налице влязъл в сила отказ за узаконяване. Безспорно се установи от изслушаното и прието заключение на вещото лице, че строежа не носи характеристиките на търпим строеж съгласно §16 и §127 от ЗУТ. Не се сочат и не се представят доказателства относно начина на изграждане на строежа - строителни разрешения и одобрени инвестиционни проекти. Видно от представения и приет от Община Несебър проект за жилищна сграда – част „Архитектура” безспорно се установи, че същия касае двуетажна жилищна сграда без наличие на използваем мансарден етаж. Моля за решение в този смисъл.

         Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: