ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.09.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и първи септември                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Белев

Административно  дело номер 1198 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:30 часа  се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Е.П.П., редовно призован, явява се лично и с адвокат Б.Г.от Адвокатска колегия - Пловдив, редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН        Факултетният съвет на Факултета по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, редовно призован, се явява деканът доц. Т.П.и юрисконсулт И., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

Становище по хода на делото:

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Г.: Поддържаме искането си за обясненията на декана на факултета и като чуем неговите обяснения, ще представим писмени доказателства според неговите отговори.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представям писмени доказателства по опис, с препис за ответната страна.

 

АДВ. Г.: Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства от ответника по делото в днешно съдебно заседание.

 

ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ ОТ ДЕКАНА П.: Отговорът ми по първия въпрос е следния: аз като декан не съм вземал решение по никаква заповед за прекратяване на процедурата по конкурса. Така, че не е имало устна заповед за прекратяване на конкурса.

Отговорът ми на втория въпрос е следния: устна заповед не е имало за прекратяване на конкурса, а е имало разговори с ректора по отношение на това дали на 15.03. да влезе и точка „Избор на академична длъжност“, тъй като са настъпили някакви обстоятелства, които наложиха този разговор.

На трети въпрос отговарям по следния начин: аз считам, че не е свързан с делото, тъй като е мълчалив отказ на факултетния съвет. Въпросът касае дали съм уведомил зам. ректора след две заповеди едната заповед № РД-260/29.09.2017 г.  – първата, която е до Катедра „Педагогика и методика на обучението“, за да се проведе заседание и избор на научно жури. Деканът няма никакво отношение, дори не е адресирано до декана.

Втората заповед № РД-307/26.10.2017 г. касае утвърждаването на научно жури, което е гласувано от Факултетния съвет. В заповедта е записано, че трябва да има уведомление, копие от заповедта и до декана така, че по тази заповед съм уведомен. По първата не съм уведомен. Контролът по изпълнение на тази заповед се възлага на зам. ректора  Копринаров.

Отговорът ми на четвъртия въпрос относно това какви са основанията ми, че тези отсъстващи колеги са изразили негативен вот е следния: първото основание е, че аз откакто съм декан, 2-3 години няма провалено заседание поради липса на кворум. Винаги са присъствали. Това са две заседания, които колегите не са пожелали да присъстват, поради което аз считам, че това е техен негативен вот. Отбелязвам, че на тези две заседание единствената точка на дневния ред е била тази, която обсъждаме по делото.

Многократно съм информирал колегите преди заседанието, че при липса на кворум ще се провали изборът на доцент и поради това за второто заседание в разговор с ректора стигнахме до извод, че е по-добре да се пусне заповед на ректора за провеждане на заседанието, за да се осигури по-добро присъствие на колегите. Въпреки това не се проведе заседание поради липса на кворум.

Следващият въпрос е некоректен. Повтарям, аз нямам право и не съм преустановявал процедурата по конкурса. Ректорът също не е. Това следва да бъде със заповед на ректора.

По последния въпрос поради какви причини на 15 март съм преценил че медийният интерес ще бъде във вреда на университета, отговарям, че по същите причини, поради което и г-жа П. се скри от медиите. Ректорът, академичното ръководство и катедрата се дистанцираха от медията и коментарите на д-р П.. На процедурата аз сложих тази точка, защото д-р П. във форумите е коментирала как трябва да бъдат интегрирани децата със СОП, поради което вдигна медиен шум, включително и писмо до Министерство на образованието и науката, на което ние трябваше да отговаряме за взетите мерки. Преценихме тези мнения като обществено неприемливи. Ние трябваше да отговорим на писмата за взетите мерки. В тази връзка след като академичното ръководство и катедрата се дистанцираха, аз счетох, че този медиен шум ще навреди на ръководството на факултета.

 

ДЕКАН П. НА ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Отразеното в протокола от 15.03. мое изявление, че точката касаеща жалбоподателят няма да бъде гласувана поради това, че е било издадено устно разпореждане на ректора в този смисъл, е възможно да е отразено правилно, но ситуацията не беше точно такава. Тъй като вече се беше вдигнал медиен шум около кандидата, ние бяхме провели разговор преди заседанието с ректора и двамата стигнахме до становище, че е по-добре точката да се отложи за друго заседание, за да могат да бъдат проведени разговори с кандидата. В този смисъл е било моето съобщение до събранието на колегите, макар да е възможно изявлението ми да не е било отразено съвсем точно. Именно по тази причина в крайна сметка не гласувахме точката, но проведохме в законния срок две допълнителни нарочни заседания по този въпрос. На двете допълнителни заседания се оказа, че няма кворум, тъй като колегите не пожелаха да присъстват.

Няколко от колегите в неформален разговор ми казаха, че не желаят да се явят, тъй като не желаят да гласуват явно срещу нея.

 

АДВ. Г.: Във връзка с отговорите на г-н П., моля да бъдат призовани като свидетели четиримата колеги, които са отсъствали от двете заседания, като имената им ще уточним допълнително.

Представям като доказателства писмо от Дарик радио и Заповед на министъра на образованието № РД09-1054/22.06.2018 г., с която Е.П. е включена в експертна група именно по тези въпроси. Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА до разпит при условията на довеждане четирима свидетели от страна на оспорващия.

ДАВА 7-дневен срок от днес на оспорващия да посочи имената на исканите свидетели.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 12.11.2018 г. – 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:03 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: