ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1195 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:15 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Несебър, редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., с представено пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Окръжна прокуратура – Бургас, се представлява от прокурор Колев.

Не се явява вещото лице.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-8/03.02.2017 г. на началника на РДНСК - Югоизточен район.

Образувано е след постановяване на Решение № 6043/10.05.2018г. по административно дело № 2005/2018г. на ВАС, ІІ о., с което е отменено Решение № 2037/29.11.2017г. по административно дело № 682/2017г. на Административен съд - Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав с дадени задължителни указания. В открито съдебно заседание на 26.06.2018г. по искане на жалбоподателя съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която не е изготвена и не е представена по делото.

Съдът даде възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства в 14-дневен срок за наличието на влязъл в сила ПУП за мястото, където се намира процесния строеж. Жалбоподателят не е ангажирал такива доказателства и до днес.

Съдът ДОКЛАДВА също, че вчера постъпи молба от вещото лице Д., с която уведомява съда, че поради голямата й ангажираност - изготвяне на съдебно-технически експертизи по седем дела, както и нейно боледуване през месец август не е успяла да изготви експертизата. В тази връзка моли да бъде отложено делото след края на октомври или да бъде назначено друго вещо лице.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпила молба от процесуалния представител на Община Несебър с искане да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам по така представената и депозирана молба от вещото лице. По направеното искане за назначаване на друго вещо лице или отлагане на делото за след края на месец октомври, предоставям на преценка на съда. Не възразявам да бъде отложено делото за по-късна дата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се уважи молбата на вещото лице. Да се даде срок на вещото лице да изготви заключението по назначената експертиза.

 

Предвид неизготвянето на експертизата от вещото лице и посочените уважителни причини за това, а именно голяма натовареност на вещото лице и нейно заболяване, съдът намери, че следва да се отложи делото за друга дата, като се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата, а по отношение на това, че Община Несебър не е ангажирала доказателства за наличието на влязъл в сила  ПУП, където се намира проценият строеж, съдът счита, че следва да се даде възможност на същата да стори това в срок до следващо съдебно заседание, за което изрично да бъде уведомен.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на Община Несебър в срок до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства за наличието на влязъл в сила ПУП и за мястото, където се намира процесният строеж.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.11.2018 г. от 9.30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:22 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: