ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На четвърти юли                                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1194по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Б., редовно уведомена, се явява лично и процесуален  представител адв.П., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Е.Б., редовно уведомена, не се явява. Изпраща процесуален  представител адв.П., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Явява се  вещото лице Т.Д.Ч..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 7111/25.06.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

          АДВ.П.:Поддържаме жалбата. Моля да приемете писмените доказателства. За днешното съдебно заседание съм  подготвил писмени и гласни доказателства, които ще удостоверяват времето на изграждането  на процесната постройка. Писмените доказателства са разменена кореспонденция между Б. и  Общината по повод  производства  между тях. Искам да  уточня, че в решението на ВАС се цитира една декларация, която е нотариално заверена.Тази декларация се отнася за друга пристройка, за която има издадено удостоверение за търпимост.Същата  представлява писмено доказателство, относно застрояване и то е заснето и нанесено на КК. Тази постройка не е предмет на настоящето дело. Представям и смъртен акт на родственика Е.Б., от който е видна  годината на смъртта му по повод представена от ответната страна виза за пристройка на лятна кухня  и баня. Моля да бъдат приети по делото. Моля да се допусне до разпит водения от нас свидетел.

Съдът намира, че доказателствата са относими и допустими към предмата на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, както следва: Виза за проектиране от 22.04.2005г., акт  за смърт на В.В.Б.от 28.03.2006 г., удостоверение за търпимост №19/02.12.2010г., декларация от С.С.Б., електронна кореспонденция.

АДВ.П.:Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Т.Д.Ч. – На  71 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. П.:Заключението по представена СТЕ е изчерпателно, ясно и точно и на практика е изчерпало моите въпроси. Отговорило е и на въпросите,  които са поставени в решението на ВАС.

Съдът счита изготвеното заключение за компетентно и пълно, пради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Т.Ч. по съдебно-техническата експертиза.

На вещото лице да се ИЗПЛАТИ възнаграждение съобразно справка- декларация в размер на 450.00 лева, от които 300.00 лева от внесения по делото  депозит, като остатъка от 150.00 лева са платени в днешното съдебно заседание, пред съдебния състав и процесуалния представител от  явилата се жалбоподателка С.С.Б. в съдебно заседание.

Съдът счита искането за допускане до разпит в качеството на свидетел на воденото в  днешното съдебно заседание на лице, относно обстоятелства, свързани с годината на построяване на процесния навес за допустимо и основателно, с оглед установяване на обективната истина по делото в пълнота, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел и снема самоличност на воденото лице, както следва:

П.К.С.- Роден на *** година, ЕГН**********, българин, български гражданин, неосъждан, без родство или особени отношения със страните.

П.С.: Не съм от Малко Търново. С Е.Б.- съпруга на С.Б. сме приятели от 1967 година.

Предупреден за наказателната отговорност почл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Моля да отговорите  на съда, запознат ли сте с дворното място и къщата на жалбоподателя, по-конктретно ни интересува навеса, който е построен и какво представлява той и по кое време, ако можете да кажете е построен. Какво представлява и кога е построен?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Имота се намира на бул.” Ив.Башев”, в началато. Къщата е закупена от Е.Б., който се задоми около 1970 година и се установи на квартира в къщата, в която съм живял и аз. Към 1971 година закупиха  къщата, с коридор и стая, нещо като гарсониера.  Евтим работеше като милиционер и после като сътрудник в ГКПП. Към 1985 година се пенсионира, защото имаше проблеми със здравето. Ние се срещахме много често. Където е постройката имаше една масичка  по средата на двора, далече от двора на съседния имот на Калканджиев,  не знам на кого пречи. Това е  просто едни сенник. Построен е около периода, когато се пенсионира- 1985-1986 година. Там имаше маса със столове, но валеше дъжд, той реши да го покрие, сложи ламарани, а по-късно керемиди и има  всъщност една стеничка иззидана.

 

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Това затворено ли е?

СВИДЕТЛЯТ С.: Не, от южната страна се гледа улицата.Аз режа асмата на жалбоподателката всяка година и пръчките от лозите  поставям там под навеса,  за разпалки.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Има ли кухненска мивка?

СВЕДЕТЕЛЯТ С.: Нищо няма, една маса и две пейчици и простор с тел. Няма вода. Аз  затова казвам сенник.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Аз нямам повече въпроси.Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете фактическата обстановка по делото за изяснена, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

  ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ. П.: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло заповед №319 на Кмета на Обищна Малко Търново същата е постановена при съществено нарушение на материално-правните и процесуално-правните правила,  не са  изследвани факти и обстоятелства за определяне на строежа като търпим. Липсват мотиви, липсва точно описание на самата пристройка. Съображенията ми са много и моля да ми са даде възможност да представая писмени бележки. Моля да ни присъдите и направените разноски, съгласно представения списък.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Съдът дава 7 дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: