Р Е Ш Е Н И Е  917

 

гр.Бургас, 17 октомври 2008г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на десети април, през две хиляди и осма година, в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г.Р.

                                                            ЧЛЕНОВЕ:

Л.А.

В.Е.

 

при секретар

Г.Ф.

и с участието

на прокурора

Т. С.

изслуша докладваното

от съдия

Л.А.

по КНАХ № 1190/2008г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството  е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

С решение № 800/15.07.2008г. постановено по НАХД 1134/2008г. Бургаски районен съд е потвърдил наказателно постановление № 03.4-84/28.02.2008г. на Директора на РИОКОС – Бургас, с което на В. Б. И., ЕГН **********, в качеството на ЕТ “ВЕСИ – В. Б. И.”, със седалище и адрес на управление ***, за нарушение на чл.16а, ал.1 от Закона за храните, във вр. с чл.39, т.2, от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните и на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лв. и за нарушение на чл.20, ал.1, т.2 и т.3 от ЗХ във вр. с чл.2 и чл.9 от Приложение № 1, таблица 9а, от Наредба № 31, за максимално количество замърсители в храните е наложена на основание чл.48, ал.2, във вр. с чл.49, ал.2  от ЗХ административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лв.

Решението е обжалвано от наказаното лице. В касационната жалба са изложени доводи за незаконосъобразност на съдебния акт, като се твърди, че решението на районния съд е незаконосъобразно и необосновано. Посочва се, че административнонаказващия орган е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като актосъставителката не е присъствала в момента на проверката, при която е установено нарушението чрез вземане на проби, тъй като пробите не са иззети от самата актосъставителка. Иска от настоящата инстанция да отмени решението на районния съд, а по съществото на спора да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Ответникът по касационната жалба също не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита жалбата за неоснователна, а решението на районния съд за правилно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Районният съд е приел, че при реализиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя не са налице съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които да доведат до опорочаване на наказателното постановление.

Настоящия съдебен състав споделя изцяло съображенията и доводите в обжалваното решение. В хода на проведеното първоинстан-ционно съдебно производство правилно са установени релевантните за спора факти. За да приеме конкретната фактическа обстановка районния съд е събрал както гласни така и писмени доказателства и въз основа на тях е направил единствения възможен извод, че нарушението, за което е издадено наказателното постановление е извършено, както и че е извършено именно от лицето, на което е наложена санкция. При установяване на административното нарушение са спазени регламентираните в ЗАНН процесуални правила, които гарантират законосъобразност на акта на наказващия орган. Събраните по делото доказателства потвърждават констатациите в акта. Безспорно e установено деянието, осъществяващо състава на посоченото в НП административно нарушение, неговия извършител и вината му. Съдът е спазил процесуалните правила, призовал е жалбоподателя надлежно и му е дал възможност да упражни правото си на защита в пълен обем, като обори фактическите констатации в акта и в наказателното постановление пред съда - с всички доказателствени средства, което последния не е направил, съдейки по събраните доказателства.

Неоснователно е възражението на касатора. Процесуалното нарушение, за което се твърди в касационната жалба не е съществено и не опорочава издаденото НП, а и видно от протоколите от с.з. пред първата инстанция касаторът, тогава жалбоподател, не е извършил никакви процесуални действия по оспорване на протоколите, с които са иззети пробите с аргумент, че същите са иззети неправилно и това е повлияло на получения чрез химичен анализ на същите проби резултат, нито е посочил доказателства в подкрепа на такова твърдение.  

Пред касационната инстанция не се представят доказателства сочещи на неправилност на решението на районния съд или за наличие на съществени нарушения на процесуалните правила при постановяването му.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН съдът,

 

                               Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ в сила решение №800 от 15.07.2008г. постановено по НАХД №1134 от 2008г. на Бургаски районен съд.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                    

 

      2.