О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 549                   от 28.03.2016г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и осми март две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 117 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 186, ал. 4 от ЗДДС.

Образувано е по жалба на „Газ България“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Славянска“ № 38, ет. 1, офис 1, представлявано от Г.Ю.Д. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл. 186-188 от ЗДДС с № 1473/20.10.2015 год. на Директор на ТД на НАП Бургас. Заявено е, че оспореното разпореждане е необосновано, неоснователно и немотивирано, като в този смисъл е изцяло незаконосъобразно. Формулирано е искане за отмяна на Разпореждането за предварително изпълнение. 

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане № 347/18.01.2016 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на 07.03.2016 год. на посочения съдебен адрес - гр. Пловдив, ул. „Славянска“ № 38, ет. 1, офис 1 от получател – адв. Р.И., със задължение да го предаде. В указания срок (14.03.2016г. включително) и до настоящия момент жалбоподателя не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Газ България“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Славянска“ № 38, ет. 1, офис 1, представлявано от Г.Ю.Д. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл. 186-188 от ЗДДС с № 1473/20.10.2015 год. на Директор на ТД на НАП Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 117/2015г. по описа на Административен съд– гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: