ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1179 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Щ.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Н., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – С.В.Ц.– ВПД КО при Второ РУ към ОДМВР гр. Бургас , редовно призован, не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по повод жалба от Д.Щ.Д. против Заповед за задържане на лице 434зз-123/01.05.2018 г., с която на основание чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗМВР жалбоподателят е бил задържан за срок от 24 часа.

съдът докладва, че по делото са постъпили изисканите от съда доказателства с писмо вх. № 6187/04.06.2018 г. от Районна прокуратура гр. Бургас.

 

адв. Н.: Поддържам жалбата на доверителя ми. Моля да се приемат представените доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка и допълнително изпратените от Районна прокуратура гр. Бургас документи като писмени доказателства по делото.

 

Предвид липсата на допълнително формулирани доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. Н.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми. Видно от представените писмени доказателства, които са събрани както по време на проверката, така и в хода на образуваното досъдебно производство към момента на постановяване на оспорваната заповед не са били налице предпоставките на чл. 72 ЗМВР, а именно наличие на достатъчно данни за извършено престъпление. Допълнителни бележки ще приложа по делото в даден от Вас срок. И да е имало данни за извършено престъпление то не е било от страна на доверителя ми, а от трето лице.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: