ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 23.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1176 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:46 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Б.С., редовно призована, не се явява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Ж., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице Р.Д..

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 11591/22.10.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която е заявено, че е възпрепятствана да се яви в днешно съдебно заседание, но формулира искане за даване ход на делото. В същата молба прави възражения по изслушване на вещото лице в днешно съдебно заседание поради депозиране на заключението извън 7-дневния срок, като моли разпитът на вещото лице да бъде отложен за друга дата, на която дата да бъде изслушан и допуснатият от съда свидетел.

 

По хода на делото:

ЮК. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 17.10.2018 г. – т.е. извън законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

юк. Ж.: Присъединявам се към искането на адв. Б. да се изслуша вещото лице в следващо съдебно заседание поради недепозирано в срок заключение и невъзможността да се запозная с него.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради наличието на процесуална пречка за разпит на вещото лице в днешно съдебно заседание,

 

О П Р Е Д Е Л И:

не пристъпва към разпит на вещото лице Д., която следва да бъде разпитана в следващо съдебно заседание.

 

Юк. Ж.: Представям становище във връзка с депозираните в предходно съдебно заседание доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя, като към становището съм приложила съответните доказателства, които следва да бъдат приети по настоящето дело. За всяко едно от доказателствата, представени от жалбоподателя, съм посочила защо считам, че същите са неотносими към предмета на спора, тъй като така представените доказателства са във връзка с извършване на ревизия на съпруга на жалбоподателката. По отношение на съпруга е била извършена ревизия, за която е издаден РА, който с решение на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас е отменен и върнат за издаване на нов РА. Представените доказателства от адв. Б. в предходно съдебно заседание са именно във връзка с това ревизионно производство и същите следва да бъдат преценени в хода на новото ревизионно производство на съпруга на жалбоподателката. Ако съдът прецени, че същите са относими към предмета на спора, считам, че чрез тях не се доказват твърдените факти. По отношение на доказателство № 19 - договор за дарение от 04.11.2013 г. считам същото за новосъздадено за целите на съдебното обжалване. На основание чл. 181 ГПК оспорвам датата на съставяне. Подробно в становището съм изложила мотиви, като изрично сме описали, че това доказателство се представя едва в хода на съдебното обжалване, като при проведеното ревизионно производство и административно обжалване пред решаващия орган не се съдържа твърдение, че това доказателство е било налично към 04.11.2013 г. Независимо от горното считам, че по отношение на това доказателство и съм посочила в становището си оспорвам неговата вярност , а т.е., че съпругът е дарил на съпругата си 20 000,00 евро на 04.11.2013 г. Поддържам изразеното становище по отношение на останалите доказателства. Към становището съм приложила РА на съпруга, който изрично е отменен,  решението на  директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас пак по отношение на съпруга С., както и издадена нова ЗВР, с което е назначено ревизионно производство за издаване на нов РА, като към настоящия момент няма издаден такъв.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид представените в предходно съдебно заседание документи с искане за приемането им като писмени доказателства съдът намира следното:

Представените документи имат характер на допустими доказателства и същите нямат процесуална пречка да бъдат приети като писмени доказателства по делото. Относно относимостта на същите към предмета на спора съдът ще се произнесе след приемането им като доказателства и при постановяване на крайния си съдебен акт.

Предвид горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

Приема като писмени доказателства, представените в предходно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи по нарочен опис, находящ се на л. 492 от делото.

Приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника документи, съставляващи приложения към представеното в днешно съдебно заседание становище.

 

С оглед възражението и необходимостта от разпит на вещото лице, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.01.2019 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: