ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.11.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1171 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За Жалбоподателя „Аркус Сигурност Бургас“ ООД, редовно призован, се явява адв. Д., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник РУ-Несебър към ОД МВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Аркус Сигурност Бургас“ ООД против решение № 304р.7689/05.04.2018 г. на началник РУ-Несебър към ОД МВР гр. Бургас, с което на основание чл. 83, ал. 5 ЗОБВВПИ е разпореден отказ за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за служебни цели, на длъжност „патрул служби за сигурност“ на Г.И.Т., поискано от дружеството-жалбоподател.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило заявление с вх. № 8300/23.07.2018 г. от процесуалния представител на дружеството-жалбоподател, към което е приложена товарителница от „Еконт Експрес“, от която е видно, че жалбата против обжалваното решение е изпратена на 24.04.2018 г.

 

Адв. Д.: Поддържам жалбата. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

прокурорът: жалбата е процесуално допустима. Няма да соча доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка, както и допълнително депозираните документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. Д.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата на доверителя ми, да отмените изцяло отказа на началника на РУ-Несебър към ОД на МВР Бургас и преписката да бъде върната за произнасяне. Считам, че доверителят ми е представил по административната преписка всички необходими документи, касаещи издаване на разрешение за притежание на бойно оръжие за служебни цели. В тази връзка са представени лицензи за извършване на частна охранителна дейност на мероприятия и на имуществото на ФЛ или ЮЛ, разрешение, издадено от началника на ОД МВР Бургас, за придобиване за служебни цели на късоцевни оръжия, пистолет. Подадено искането намира своята правна опора в разпоредбата на чл. 81, ал. 2 ЗОБВВПИ, а не в разпоредбата на чл. 58, ал. 1, т. 10, както е приел началникът на РУ-Несебър. В този смисъл подкрепям изцяло изложеното в жалбата и в тази връзка моля да постановите съответното решение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че актът на началника на РУ Несебър е обоснован и законосъобразен и моля да го потвърдите. Правилно същият е посочил, че основателна причина за неиздаването на разрешение за носене, съхранение и ползване от конкретно лице независимо от обстоятелството, че същото е в трудово отношение с „Аркус Сигурност Бургас“ ООД. Правилно е посочено, че „Аркус Сигурност Бургас“ ООД не извършва въоръжена охрана, тъй като липсва лиценз за извършване на охрана на ценни пратки, товари и други подобни. Следва също така да се отбележи, че лицето, по отношение на което се претендира придобиването на късоцевно огнестрелно оръжие, е минало само първично обучение по чл. 28 от  Закона за частната охранителна дейност и няма подготовка за употреба и боравене с огнестрелно оръжие. С оглед на това моля да оставите жалбата без уважение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: