ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 116 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Областно пътно управление Кърджали, редовно призован, се явява адвокат П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Царево, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържаме жалбата така, както е предявена, ведно с приложените към нея документи.

Моля да бъде приобщена към делото и преписката, изпратена от Община Царево.

Правим искане за съдебно-техническа експертиза, като ще помоля да ни бъде дадена възможност в указан от Вас срок да посочим въпросите към вещото лице съответно с писмена молба.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо административен съдия, оспорвам жалбата като неоснователна. Първо считам същата за нередовна и моля да я оставите без движение, тъй като от съдържанието й е видно, че е подадена от Областно пътно управление Кърджали, а директорът на Областно пътно управление  е упълномощен от Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.

АДВОКАТ П.: Уточнявам, че жалбата е подписана от инж. О.И.И. в качеството му на пълномощник на Агенция „Пътна инфраструктура” София. В настоящото производство представям и доказателство за наличие на такова пълномощие.

АДВОКАТ Н.: На второ място, оспорвам жалбата като недопустима, тъй като е подадена от лице, което няма правен интерес да обжалва, поради обстоятелството, че не е доказана собствеността върху постройките и на трето място, оспорвам жалбата като неоснователна и считам, че обжалваният отказ е издаден от главния архитект на Община Царево в рамките на неговите правомощия, в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила.

Представям и подробно становището по отношение на жалбата, както за съда, така и за жалбоподателя.

Ще Ви моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставения в становището, представено от мен в днешно съдебно заседание, въпрос.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да бъде допусната и съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставения от ответника въпрос в писмено становище, депозирано в днешно съдебно заседание, като вещото лице, отговаряйки на въпроса, не следва да извършва преценка дали процесните шест бунгала са търпими по смисъла на закона, тъй като в тази му част въпросът е правен.

Следва да бъде предоставена възможност на жалбоподателя във връзка с направеното от него изявление за допускане на съдебно-техническа експертиза да формулира в писмена молба въпроси към вещото лице.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес възможността с писмена молба да формулира въпроси към допусната съдебно-техническа експертиза.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса, поставен от пълномощника на ответника с уточненията, направени в обстоятелствената част на това определение.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С.Б..

Депозитът за възнаграждение на вещото лице ще бъде определен в закрито заседание след преценка на относимостта на въпросите към експертизата, които евентуално ще бъдат формулирани от жалбоподателя.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.06.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: