ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.  Бургас, 05.09.2008 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                             ХII състав

На пети септември две хиляди и осма година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1165 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 215 и сл. от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба на Г.А.Н. *** срещу мълчалив отказ на кмета на община Поморие по искане вх. № 94-Г-56 от 27.06.2008 г. за издаване на разрешение по чл. 124, ал. 3 от ЗУТ за възлагане изработването на подробен устройствен план за поземлен имот № 9115, находящ се в землището на с. Александрово, община Поморие.

С разпореждане от 31.07.2008 г. жалбата е оставена без движение с указание жалбоподателят да внесе в 7-дневен срок държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд-гр. Бургас  и да представи документ за това в съда. Със същото разпореждане жалбоподателят е изрично предупреден, че при неизпълнение указанията на съда жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено. Съобщението за внасяне на таксата е редовно връчено на 19.08.2008 г. на съпругата на жалбоподателя. В определения срок (срокът е изтекъл на 26.08.2008 г. - вторник), а също така и към настоящия момент по делото не са представени доказателства за внасяне на държавната такса. По изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че е налице неотстраняване на нередовности на жалбата в определения за това срок, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено.

            Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 219, ал. 3 от ЗУТ, Административен съд-гр. Бургас, ХII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Н. *** срещу мълчалив отказ на кмета на община Поморие по искане вх. № 94-Г-56 от 27.06.2008 г. за издаване на разрешение по чл. 124, ал. 3 от ЗУТ за възлагане изработването на подробен устройствен план за поземлен имот № 9115, находящ се в землището на с. Александрово, община Поморие.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1165/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.  

                                         

                                                              СЪДИЯ: