ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На седми ноември                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1160 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„В.К.“ ЕООД със законен представител П.К., редовно  уведомен, не се явява. За него се явява адв.В., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ БУРГАС, редовно уведомен,  изпраща процесуален представител ю.к. Ж., с представено пълномощно по делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Ж. : Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. В.: Не можем да открием към момента оригиналите, които обещахме да представим, тъй като са сменили счетоводството и стария архив към настоящия момент е неоткриваем Всичко, с което сме разполагали сме представили с нарочната молба преди предходното съдебно заседание и ще се ползваме от тези доказателства.

Ю.К. Ж.: Във връзка с представените документи и дадената ми възможност в предходното съдебно заседание представям становище, което съм разделила в три пункта, като в една част съм посочила, че фактури с товарителници и складови разписки са неотносими, тъй като лицето до 29.02.2016 година по отношение на доставчика „Цеко Транс” ЕООД не е ползвал право на приспадане на данъчен кредит по изброените фактури.  Няма констатации в акта и считам, че същите са неотнссими към спора. По отношение на същия доставчик съм посочила, че не са представени в оригинал шест броя фактури, както и доказателства относно реалността на доставката.

По отношение на останалите представени фактури, ведно със съкладови разписки, товарителници и договори между жалбоподателя и „Цеко Транс” ЕООД и „Нивико-2000” ЕООД поддържам изразеното становище, като съм оспорила подписите на представляващите на доставчиците,  както и на Велико Костадинов, който бил представляващ към момента,когато са издадени. Подробно съм посочила, че независимо, че са представени оригинали една част от тях не са подписани от представляващия дружеството. Доколко съда ще даде възможност, ако жалбоподателя може да намери фактурите  и останалите доказателства, които не са представени предоставям на съда дали  да отложи делото или да приключи. Ако лицето няма данъчен докумен, тогава се отказва приспадане на данъчен кредит.В хода на ревизията явно са имали и са ги представили, но е нарушение на закона това, че не съхраняват оригинали. Поддържам си искането за оспорването по отношение, на писмените доказателства, които не са представени в оригинал. По отношение на „Цеко Транс” ЕООД са представени в оригинал фактури, стокови разписки, товарителници и договори, като по отношение на фактурите,  стоковите разписки липсва положен подпис на представляващия Велико Костадинов. Оспорвам положения подпис на доставчика „Цеко Транс” ЕООД. Лицето е представило и товарителници, като там сме оспорили подписа на доставчика „Цеко Транс” ЕООД и на превозвача.

По отношение на двата представени договора, има положен подпис и на представляващия, като оспорваме, както подписа на Велико Костадинов, така и по отношение на доставчика „Цеко Транс”ЕООД. По отношение на втория доставчик „Нивико 2000” ЕООД жалбоподателя е представил една част от фактурите №10,1,9,7,6 и 5, ведно с товарителниците и стоковите разписки. Липсват фактури № 2446, 2347, 50, 1616, 1617, 1595.

По отношение на доказателствата от „Нивико 2000” ЕООД оспорваме подписите на представляващия доставчика, както и на жалбоподателя Велико Костадинов и съответно на превозвача  „М Джи Транс”, във връзка с представените товарителници. Фактура №54 е без подпис, това сме го посочили в решението.

 

Съдът открива производство по оспорване истинността на посочените в нарочната молба на ответния орган писмени документи.

Съдът счита, че доколкото се касае за частни свидетелстващи документи, които не носят подписа на оспорващата страна, в тежест на жалбоподателя е да установи автентичност на подписите, положени в оспорените документи.

Съдът, по доказателствата

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбоподателя в предходно заседание писмени доказателства, като съдът ще кредитира комплексно с останалия събран по делото доказателствен материал.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ.В.: Уважаеми господин съдия, моля да уважите жалбата, като се съобразите с изложените доводи и съображения в нея. Моля, в полза на дружеството да бъдат присъдени направените  по делото разноски в размер на адвокатското възнаграждение, държавната такса и внесените депозити за експертизи. Моля, за срок за писмени бележки.

Ю.К.Ж.: Моля, да отхвърлите  жалбата, като неоснователна и недоказана. Подробни мотиви има в решението на директора на ОДОП. Моля, да вземете предвид, че една част от фактурите не са представени в оригинал, което е основание за отказ  за данъчен кредит на осн чл.71, т.1 от ЗДДС. Моля да потвърдите установените задължения. Моля да ми бъде присъдено възнаграждение в размер на  1274 лева, като на осн чл.161, ал.2 от ДОПК считам, че е налице прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля, за срок за писмени бележки

Съдът определи 7 дневен срок на процесуалните представители на страните за представяне на писмени бележки по делото.

   Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

   Протоколът изготвен в съдебно заседание.

   Заседанието приключи в 13:21 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: