О  П  Р  Е  Д  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 5 ноември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в закрито съдебно заседание на 5 ноември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                  

                                  

, като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1157по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по жалбаи  на „Български кардиологичен институт” АД гр. София, „Специализирана болница за активно лечение по кардиология” ЕАД гр. София и „Специализирана болница за активно лечение по кардиология” ЕАД гр. Бургас против Решение № 2/ 08.07.2008г. на Управителя на „ДКЦ ІІ- Бургас” ЕООД гр. Бургас, с което е прекратена конкурсна процедура за отдаване под наем на трети етаж от триетажна масивна сграда, находяща се на бул.”Демокрация” №94, собственост на  „ДКЦ ІІ- Бургас” ЕООД гр. Бургас.

В жалбите се иска отмяна на решението ,като се навеждатдоводи за незаконосъобразност и нищожност и връщане на преписката на административния орган / като се твърди че такъв е управителя на „ДКЦ ІІ- Бургас” ЕООД гр. Бургас.

С определение от 29.10.2008г. , съдът е приключил съдебното дирене и е дал ход на съдебните прения.

В срока за произнасяне, в изпълнение на задължението си за проверка допустимостта на жалбата във всеки един момент,съдът, намери , че не е налице административен акт,подлежащ на оспорване. Поради това жалбите следва да се оставят без разглеждане, а производството да се прекрати.

На 27.03.2008г. / протокол № 7- л.71 от делото/ Общински съвет Бургас е взел решение да се отдаде под наем за срок от 10 години , чрез провеждане на конкурс, трети етаж от триетажна масивна сграда, находяща се на бул.”Демокрация” №94, собственост на  „ДКЦ ІІ- Бургас” ЕООД гр. Бургас. С това решение са определени условията на конкурса, изискуемите документи за участие и е възложето на Управителя на „ДКЦ ІІ- Бургас” ЕООД гр. Бургас, провеждането му и сключването на наемен договор с класирания на първо място участник.

Решението е взето на осн. чл. 9 и чл. 12 т.18 от Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества / публикувана в сайта на Община Бургас/.

В изпълнение на горното с Решение №1 /17.05.2008г. Управителя на „ДКЦ ІІ- Бургас” ЕООД гр. Бургас, е открил конкурстана процедура, при условията указани в решението на Общинския съвет и е определил членовете на комисията, която да разгледа и оцени предложенията.

За участие в конкурса, подали оферти и тримата жалбоподатели. Офертите са разгледани и оценени от назначената комисия, съответно на 11.06.2008г. и 16.06.2008г. / л.20- л.25 от делото/. На последната дата и тримата жалбоподатели са отстранени отстранени от участие в конкурса.

Въз основа на констатациите, изложени в протокол № 2/ 16.06.2008г. на комисията, Управителя на „ДКЦ ІІ- Бургас” ЕООД гр. Бургас, е издал оспореното решение и е прекратил конкурстната процедура.

По отношение на собствеността върху имота и статута на собственика- търговско дружество с едноличен собственик на капитала- Община Бургас, жалбоподателите не спорят.

В жалбите се твърди, че оспореното решение е индивидуален административен акт, издаден от некомпетентен орган. Последното твърдение се обосновава с обстоятелството, че управителят е бил оправомощен от общинския съвет да приключи конкурсната процедура, сключвайки договор ,но не и да я прекратява.

Заявени са и нарушения на материално правни и процесуални норми  от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане на общински имоти и вещи, приета от Общински съвет гр. Бургас- между впрочем, подзаконов нормативен акт, неприложим в случая. Последното е така, поради факта че собствеността върху обекта принадлежи на търговско дружество, което макар и с едноличен собственик на капитала Община Бургас, изключва приложението на тази наредба по отношени на принадлежащи нему имоти.

При така установените факти, съдът, намира че оспореното решение няма характер на индивидуален административен акт. Същественото в случая е, че се касае за акт на управителния орган на дружеството, издаден в изпълнение на решение на едноличния собственик на капитала, по провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот.

Това, че е заимстван способ за избор на наемател, приложим в административните производства по продажба на дялове и акции собственост на държавата или на общините, от търговски дружества, не прави административна и настоящата конкурсна процедура, поради което и крайния акт, с който приключва не може да се квалифицира като административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК.

От преценката на едноличния собственик на капитала зависи по какъв ред и при какви условия ще се отдават под наем активи на дружеството. Обжалваното решение по своя характер не е разпореждане на орган на власт, а е издадена в изпълнение на решение на принципала по управление на дружеството като негов собственик.

В подкрепа на изложеното е и факта, че в Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества / публикувана в сайта на Община Бургас/, в изпълнение на разпоредбите на която са издадени всички актове, свързани с отдаване под наем на недвижимия имот, не е предвидена процедура по обжалване, а само такава по съобщаване на окончателния акт на заинтересованото лице, което е класирано на първо място. В случая, предвид прекратяване на процедурата са уведомени всички лица, подали оферти.

Тази сделка по управление на недвижимо имущество е изключена и от обсега на действие на Закона за обществените поръчки – чл. 4 т.1, който закон безспорно е приложим по отношение на публичноправни организации, каквото е търговското дружество с едноличен собственик на капитала – Община / по см. на т.21 от ДР на ЗОП/- допълнителен агрумент в полза на изложената до тук теза.

При това становище на съда по жалбата, на ответника следва да се присъдят направените и поискани разноски в размер на 800 лева- възнаграждение за адвокат на осн. чл. 144 АПК във вр. с чл. 78 ал.4 ГПК.

По изложените съображения, Административен съд гр. Бургас- четвърти състав

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отменя определението от 29.10.2008 г., с което е даден ход по същество.

Оставя без разглеждане жалби  на „Български кардиологичен институт” АД гр. София, „Специализирана болница за активно лечение по кардиология” ЕАД гр. София и „Специализирана болница за активно лечение по кардиология” ЕАД гр. Бургас против Решение № 2/ 08.07.2008г. на Управителя на „ДКЦ ІІ- Бургас” ЕООД гр. Бургас, с което е прекратена конкурсна процедура за отдаване под наем на трети етаж от триетажна масивна сграда, находяща се на бул.”Демокрация” №94, собственост на  „ДКЦ ІІ- Бургас” ЕООД гр. Бургас.

Осъжда „Български кардиологичен институт” АД гр. София, „Специализирана болница за активно лечение по кардиология” ЕАД гр. София и „Специализирана болница за активно лечение по кардиология” ЕАД гр. Бургас, да заплатят на „ДКЦ ІІ- Бургас” ЕООД гр. Бургас направените по делото разноски в размер на 800 лева.

Прекратява производството по адм. дело № 1157/2008 г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………….