Р Е Ш Е Н И Е

Номер 1170             Година 30.12.2008                        Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на втори декември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

Секретаря Й.Б.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело номер 1148 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото  е образувано по повод жалба на М.С. *** против мълчалив отказ на Началник сектор  “ПП” при ОД на МВР – Бургас, да отрази промяна в собствеността на лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Пасат”, с рег.№ А 4924 КМ. Моли, съда да отмени отказа за извършване на регистрация и да върне преписката на компетентния административен орган  за решаване по същество. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата, сочи доказателства и моли, да се постанови решение с което да се отмени отказа за извършване на регистрация на автомобила и да се разпореди същия да бъде регистриран.

Ответника по жалбата – Началник сектор “ПП” при ОД на МВР-Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура гр.Бургас, чрез представляващия я прокурор, дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.2 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Със заявление № 080769025590 от 07.07.2008г.(л.12 от делото), М.С.С. е поискал промяна на регистрация на ПС с рег. № А 4926 КМ, изразяваща се в промяна на собствеността, като към него е приложен договор за покупко-продажба на МПС от 03.07.2008г.(л.13 от делото), с нотариална заверка на подписите на страните. В административната преписка се съдържа докладна записка рег.№ РК-5850/07.07.2008г.(л.7 от делото) от М. И. Г. - началник  гр.”РОППСС” при сектор “ПП” до Началника на сектор “ПП” ОДП-Бургас, в която е посочено, че при обработка на документите за промяната на регистрацията на автомобила, посредством извършената справка (л.9 от делото) е установено, че той е обявен за издирване с телеграма № 30731/13.06.2008г. на ГД “ППООРП”. На жалбоподателя е връчена призовка да се яви за проверка на 09.07.2008г. в 9,30 ч. за трасологическо изследване на МПС. За извършената трасологична експертиза е съставен протокол № 08-90 от 11.07.2008г.(л.6 от делото), при която е установено, че по номера на рамата и двигателя на представения за изследване лек автомобил  не са установени заличаване, промяна и подмяна. Видно от постановление за възлагане на допълнителна проверка изх.№ 7221/2008 от 04.07.2008г.(л.15-16 от делото) на Районна прокуратура гр.Бургас е заведена преписка № 7221/2008г. по повод писмо рег.№ А-6746/17.06.2008г.(л.18 от делото) от Дирекция “Международно оперативно полицейско сътрудничество” – НС “Полиция” – МВР от сектор “ПП” – ОДП – гр.Бургас, за това, че при извършена проверка в автоматизираната информационна система  за крадени МПС на Генералния секретариат на МОКП Интерпол е установено, че лек автомобил “VOLKSWAGEN PASSAT VAR 1.9 TDI”, с рег.№ А 4926 КМ, фигурира като издирван от Интерпол Испания. Допълнителната проверка по прокурорската преписка не е завършила, видно от представената по делото от Районна прокуратура гр.Бургас, справка изх.№ 7221/2008г. от 17.11.2008г.(л.47 от делото).

До началника на сектор “ПП” гр.Бургас е подадено заявление вх.№ МК-1325/ 10.07.2008г.(л.5 от делото), от пълномощник на М.С.С., в което се прави искане за преразглеждане на решението и издаване на ново свидетелство за регистрация. С жалба вх.№ МК-1347/18.07.2008г. е обжалван отказ за отразяване на промяна в собствеността на МПС, като в нея се излагат доводи, чe устно е отказано извършването на исканата промяна в собствеността на автомобила, без да са дадени обяснения за причините. Моли, съда на основание чл.200 от АПК да се произнесе с определение, с което да отмени отказа и да върне преписката за решаване по същество.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Предмет на настоящото производство е мълчаливия отказ на Началник сектор “ПП” при ОД на МВР-Бургас за отразяване промяна в собствеността на лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Пасат”, с рег.№ А 4924 КМ. В случая в жалбата се прави искане за разглеждането и по реда на чл.197 и сл. от АПК, но този ред е неприложим, тъй като по него подлежи на обжалване изричният отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален или общ административен акт, какъвто в случая не е налице. Ето защо, жалбата на М.С.С. подлежи на разглеждане по общия ред предвиден в чл.146 и сл. от АПК.

По своята същност мълчаливият отказ представлява бездействие на административният орган, когато има задължение да се произнесе по направено пред него искане и той е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК, като е напълно приравнен към изричния такъв, тъй като не е само липса на волеизявление от страна на компетентния орган, а отказ да се издаде акт с посоченото от молителя съдържание. Като индивидуален административен акт същият подлежи на съдебен контрол, при който съдът следва да прецени неговата законосъобразност като вземе предвид всички фактически и правни предпоставки, обуславящи претендираното право и евентуалните мотиви на органа да не уважи искането (Постановление № 4 от 22.IX.1976 г. по гр. д. № 3/76 г., Пленум на ВС).

В настоящия случай, Началникът на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР-Бургас не се е произнесъл по направеното пред него искане, с което мълчаливо е отказал да извърши промяна на собствеността, на посочения от заявителя лек автомобил. Съгласно чл. 143, ал.1 от ЗДвП пътно превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство. В ал.5, на същия текст са предвидени пет хипотези при който не се извършва регистрация и една от тях е, когато пътното превозно средство е обявени за издирване, до изясняване на въпроса за собствеността. Жалбоподателят се легитимира с документ за собственост, на който се противопоставят претенциите на друго лице, което е обявило автомобила за откраднат, поради което административния орган и съдът нямат право да изследват въпроса за собствеността, тъй като той касае гражданскоправни отношения, евентуално извършено престъпление, които не могат да бъдат решавани в едно административно производство. След като, от доказателствата по делото безспорно се установява, че към момента на подаване на заявлението автомобилът се издирва, като предмет на престъпление и издирването не е прекратено се поражда правото на административния орган да откаже исканата промяна на регистрацията съгласно чл. 143, ал. 5, т. 5 от ЗДвП и чл.8, ал.2 от Наредба № I-45/2000 г. на министъра на вътрешните работи за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. В случая, са налице законови основания за постановяване на отказ от административния орган да извърши исканата промяна на собствеността на посочения в заявлението лек автомобил, поради което,  следва да се направи извод, че мълчаливия отказ не подлежи на отмяна.

Възраженията на жалбоподателят, във връзка с невъзможността му да застрахова автомобила на свое име и да излиза от страната са ирелевантни в настоящото производство, тъй като те не водят до промяна на извода, че автомобила се издирва и съответно не водят до отпадане на основанието за отказа за извършване на промяната на регистрацията му.  Несъмнено в случая той търпи вреди, но тяхното поправяне може да бъде потърсено по исков ред от причинилите ги лица.

С оглед на изложеното жалбата на М.С. ***  против мълчаливия отказ на началника на сектор  “ПП” при ОД на МВР - Бургас, се явява неоснователна и на основание чл.172 ал.2, следва да бъде отхвърлена. Поради неоснователността на жалбата не се дължат и претендираните от жалбоподателя разноски.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С. *** против мълчалив отказ на Началник

сектор  “Пътна полиция ” при ОД на МВР гр.Бургас, за отразяване на промяна в собствеността на лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Пасат”, с рег.№ А4924КМ.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

                                   

 

 

СЪДИЯ: