ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело №1140 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:23 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хелио-тур-с“АД, редовно призован, се явява адвокат М.С., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

НЕ СА ПОСТЪПИЛИ доказателства за внесен депозит за допуснатата експертиза.

АДВОКАТ С.: Преди ваканцията имаха финансови проблеми доверителите ми и по други дела не са платени депозитите. Вчера платиха по 4 дела. Сега вече може да платим. Около 2000лева платихме вчера. Своевременно съм ги уведомил Баневи. Ако ни предоставите 3- тридневен срок може да бъде внесен депозита. Не водим и свидетеля. Това искане за разпит моля да бъде под условие, ако отговори вещото кога е изграден и от кой строежа, остава безпредметно искането за разпит на свидетел.

АДВОКАТ Й.: Аз първо искам да заявя, че оспорваме жалбата, като неоснователна и моля да приемете приложените от административния орган преписка. Нямам възражение по доклада на съда.

Моля да имате предвид обстоятелството, че системно от страна на жалбоподателя се правят опити за шиканиране на производството и неговото отлагане и неизпълнение на дадените от съда указания, включително и свързаните с ангажиране на гласни доказателства. Не се противопоставям да бъде уважено доказателственото искане за извършване на съдебно-техническа експертиза, но Ви моля за налагане на съответната санкция по чл.192 от ГПК, за неизпълнение на указанията на съда и протакане на процеса.

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. По направеното искане за санкция, предоставям на съда. Действително не сме изпълнени указанията на съда, но искам да уточня, че не е по моя вина. Уведомени са моите доверители, но имаха тогава финансови затруднения, които сега са преодолени. Ако счетете и наложите санкция, моля тя да бъде в минимален или умерен размер. Те имаха затруднения и видно е че и по другите дела също не са внесени сумите. Не е умишлено действие, а затруднения, които са преодолени към момента.

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя в 3-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи доказателства за внесен депозит в размер на 450лв. по сметка на Административен съд Бургас, във връзка допуснатата съдебно-техническа експертиза.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако това не бъде сторено в определения срок и доведе до отлагане на делото, на основание чл.92а от ГПК, ще му бъде наложена глоба в размерите на чл.91 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

В случай, че въобще не бъдат представени доказателства за внесен депозит, в следващото съдебно заседание определението за допускане на съдебно-техническа експертиза ще бъде отменено и делото решено с оглед наличните доказателства.

ДАВА възможност на жалбоподателя в следващото съдебно заседание да доведе допуснатия свидетел, като му УКАЗВА, че ако това не бъде сторено, определението за неговото допускане ще бъде отменено и делото решено с оглед наличните доказателства.

Направеното искане за налагане на глоба съдът счита за неоснователно, доколкото в предходното съдебно заседание на жалбоподателя не му е било указано, че ще му бъде наложена глоба при несвоевременно представяне на доказателства за внесения депозит.

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания по доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателства към момента и необходимостта от събиране на доказаталества ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2018г. от 11,20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:34часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: