ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1137 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО ТУР С“ АД, представлявано от законния си представител Е.Б., редовно и своевременно призован, не се представлява от законния си представител, изпраща процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по оспорването - КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен,  изпраща представител адв.Й., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№9808/31.08.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Съдът снема самоличност на вещото лице, както следва:

 

З.Ч.А.:  На 76 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование със специалност „Промишлено и гражданско строителство”, без дела и родство със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

ПРИСТЪПВА към разпита  на вещото лице, както следва:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: На кой обект от акта за държавна собственост (АДС) съотвества процесния строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На №3от акта за държавна собственост съотвества обекта като конструкция, площ и предназначение.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Опишете констркукцията на строежа-прекрепване. Строеж ли или не е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това е едноетажна, тухлена с двускатен покрив, с мазилки. Един апартамент с две стаи. Строеж за сезонно ползване, пета категория.

ВЪПРОС НА АДВ.С.:*** документация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не, не се съхранява.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Каква е  причината?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В общината не знаят точно кога, служителите са млади. Аз съм отговорила в експертизата.

АДВ.С.: Нямам други въпроси към експертизата.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Освен проверките в Община Созопол, да се натъкнахте на нещо за законност на строителство, косвени документи, като цяло?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: За тези сграда не, но за други сгради ми дадоха.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: За к-г „Златна рибка” ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм изследвала, има документация,

но точно за този обект няма?

АДВ.С.: Нямам  повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ.Й.: Да се приеме заключението.

Съдът, след като изслуша вещото лице и становищата на процесуалните представители на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението на вещото лице З.Ч.А. като й определя възнаграждение в размера на 400.00(четиристотин) лева, което да се изплати от внесения по делото депозит.

 

АДВ.С.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.Й.: Аз също няма доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.С.: Моля да отмените оспорената заповед на Кмета на община Созопол. В днешното съдебно заседание вещото лице идентифицира процесния имот, като един от тези описани в акта за държавна собсвеност. Съгласн трайната практика на ВАС само този факт е достатъчен за отмяна на оспорената заповед, тъй като съда приема, че тези строежи са изградени съобразно действащото към него момент законодателство и са законни. Това е практиката на ВАС от години. Освет това с експертизата се установи годината на изграждането на строежа, а именно 1991 година, изградените  през това време  строежи не са изградени от „Хелио тур с” АД или ЕАД, тъй като тези правни субекти не съществуват в към него момент. По делото не е установено правоприемство между ТП„Балкантурист” и „Хелио тур с”, а това е в тежест на Община Созопол. Тя трябва да докаже правоприемството. Тези две обстоятелства,  че строежа не е изграден от нас и съгласно практиката на ВАС не подлежи на премахване са достатъчни за отмяна на оспорената заповед. Моля  да ни присъдите разноските и да ни дадете срок за писмени бележки.

АДВ.Й.: Моля да отхвърлите жалбата като несонавателна предвид, че безспорно  е установено, че липсва строителна документация за законност на съответната постройка. Налице е нарушение по смисъла на чл.148 от ЗУТ, като в тази връзка позоваването на обстоятелството за идентификация на имота с някой от посочените в АДС не установява законността на строителството и в този смисъл моля да имате предвид, че няма константна практика на ВАС, а противоречива, в смисъл, че АДС няма коститутивно действие, а само установително, което по никакъв начин не доказва законността на строителството, а напротив опровергава се от липсата на строитени книжа. В този смисъл моля, да имате предвид и обстоятелството, че  необходимостта от правоприемство следва да се доказва от жалбоподателя, който да установи какво точно е купил по реда на приватизацията. Считам и това обстоятелство за ирелевантно. Моля да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна. Моля да ни присъдите разноските в размера на адвокатското възнаграждение.

Съдът определя 10 дневен срок за писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: