ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,20.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесети септември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1132 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.П.П., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.К., който представя пълномощно

 

За ОТВЕТНИКА Директор на ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 154 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата. Поддържаме искането за разпит на свидетели, което сме направили с жалбата и за представяне на справката.

Моля да бъдат допуснати до  разпит свидетелите, които съм посочил в молбата. Нямам възможност да ги доведа, поради което съм съгласен да внеса депозит за призоваването им.

Относно справката, която молим да изискате, нямаме информация, с дисциплинарната преписка установяваме, че първата изходяща кореспонденция е от 2017г., а в същото време има сведения от служители на тази дирекция, които са възприели месец май 2016г., когато все още не е имало такава постъпила информация.

 

Юрисконсулт Д.: Относно искането за разпит на свидетели - предоставям на съда.

В хода на дисциплинарното производство са събрани достатъчно сведения от различни свидетели, както и първите двама са разпитани в хода на дисциплинарното производство. Ако може жалбоподателят да обясни каква е тази жена Г.П.М., която желае да бъде разпитана.

 

Адв.К.: Това е лицето, което е изготвило молбата, в която се съдържат онези твърдения, за които се твърди, че са уронили престижа на службата. Сама е подписала, но в едно от сведенията, защото те са две, твърди, че е написала тази молба, прочела я е на Н., но е подписала сама съдържанието на жалбата. Аз оспорвам съдържанието на сведенията, които са снети от различните свидетели в хода на дисциплинарното производство, което е още един мотив да искам разпит на тези свидетели.

 

Юрисконсулт Д.: Не възразявам, въпреки че тя е давала сведения два пъти и два пъти сведенията са непротиворечиви, което според мен говори затова, че са достоверни и отразяват обективно действителността такава каквато е.

 

 

Съдът намира, че следва да бъде уважена молбата за разпит на свидетели, тъй като макар и да са дали писмени обяснения в хода на дисциплинарното производство, същите не са били предупредени за наказателната отговорност, която носят за твърденията си и следва да бъдат разпитани в съдебното производство с предупреждение за отговорността по 290 от НК.

Следва да се изиска сведение от ОДМВР Дирекция „Вътрешна сигурност“  има ли „данни за корупционно поведение на служител на МВР“ и ако има такива писмени доказателства, да бъдат предоставени на съда.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание свидетелите Х.Н.Т.– **. ***; Г.П.М. – ****, които да се призоват на посочените адреси след представяне на доказателство от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес, за внесен депозит за призоваването им в размер на 20 лева за всеки от тях.

 

ДА СЕ ИЗИСКА сведение от Дирекция „Вътрешна сигурност“ сектор 01 на отдел 03 при ОДМВР гр.Бургас постъпвали ли са и на коя дата „данни за корупционно поведение на служител на МВР“ Н.П.П. и ако има такива, да бъдат изпратени на съда в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.11.2017 от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: