Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер   822                     19 септември 2008 година                   Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на единадесети септември,  две хиляди и осма година, в състав:                                               

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.З.Б.

                                                                         2.В. Е.                                                                                                                   Секретар Г.Ф.

Прокурор С. Х.

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер  1131 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на адвокат Г. Н. като процесуален представител на „Черно море”ООД с ЕИК по Булстат102221429, със седалище и адрес на управление - ***, представлявано от И. К. К. против решение № 95 от 10.03.2008 година, постановено  по административно - наказателно дело №  1223/ 2008 година по описа на Районен съд- Бургас, с което е потвърдено  наказателно постановление № 3698/ 21.12.2007  година на Зам. директора на ТД на НАП - Бургас, с което, за нарушение на чл. 25, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 година на МФ във връзка с чл. 186, ал.1, т.1, б.А от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/, на основание чл. 185, ал.1 от с.з., на дружеството е наложено административно наказание  „имуществена санкция” в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява пред съда. Твърди в касационната жалба, че решението на Районен съд- Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени, тъй като е постановено в нарушение на закона, представляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1  от НПК. Излага съображения. Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява и не взема становище по касационната жалба. Не представя доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, в предвидената от закона форма и съдържаща необходимите реквизити, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, Административен съд - Бургас, ХIV-ти състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за  неоснователна по следните съображения :

С решение № 742 от 24.06.2008 година, постановено  по административно-  наказателно дело № 1223/ 2008 година по описа на Районен съд- Бургас, с което  е  потвърдено наказателно постановление №  1223/ 2008 година по описа на Районен съд- Бургас, с което е потвърдено  наказателно постановление № 3698/ 21.12.2007  година на Зам. директора на ТД на НАП - Бургас, с което, за нарушение на чл. 25, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 година на МФ във връзка с чл. 186, ал.1, т.1, б.А от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/, на основание чл. 185, ал.1 от с.з., „Черно море”ООД с ЕИК по Булстат102221429, със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, к-с”Изгрев”, бл.54, вх.1, ет.4, представлявано от И. К. К. е наложено административно наказание  „имуществена санкция” в размер на 500.00 / петстотин/ лева.

 Касаторът  твърди, че неправилно съдът е потвърдил   наказателното постановление, поради липса на съставомерно нарушение. Счита, че към момента на съставяне на АУАН не е завършен състава на нарушението, тъй като след като новата служителка не е успяла да издаде касов бон е повикала управителя на обекта да стори това. Без да изчакат да им бъде издаден касов бон, проверяващите неправомерно са пристъпили към съставяне на АУАН. Моли, решението на първоинстанционния съд, като неправилно и незаконосъобразно да бъде отменено.

Така постановено, решението  на Районен  съд- Бургас,  е правилно.

Санкцията на нарушителя е наложена, затова че, при извършена на 10.12.2007 година проверка от служители на ТД на НАП-Бургас, в търговски обект- бензиностанция, находяща се на разклона на м.с. Черно Море, местност „Кантона” Община Бургас, собственост и стопансвана от „Черно море”ООД – гр. Бургас, при закупуване на  1 литър масло М10Д не бил издаден касов бон от ЕКАФП. Проверката е приключила  със съставяне на протокол № 0004431 от 10.12.2007 година / виж л. 8 от преписката/. Въз основа на тези обстоятелства на дружеството  е съставен акт за установяване на административно нарушение № 0083649 от 13.12.2007 година и е издадено наказателно постановление № 3698 от  21.12.2007 година

За да постанови решението си, Районният съд е приел, че санкционираното нарушение е формално, следователно с факта на неиздаване на фискален касов бон към момента на закупуване на стоката или извършване на услугата нарушението е довършено, поради което и правилно е ангажирана административно- наказателната отговорност на дружеството.

 Административен съд – Бургас, в решаващия състав,  изцяло споделя изводите  на БРС, относно  установените факти, кореспондиращи със събраните по делото доказателства. При правилно установените факти, съдът е направил и законосъобразни изводи относно правната квалификация на извършеното административно нарушение и неговия формален характер.

Предвид изложеното, съдът намира, че първоинстанционният съд е постановил акт, който,  като валиден, допустим и в съответствие с материалния закон следва да бъде оставен в сила, а жалбата като неоснователна, при липса на наведените в нея касационни основания, отхвърлена.

          Ето защо и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІV състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 742 от 24.06.2008 година,  постановено  по административно-   наказателно дело №  1223 / 2008 година по описа на Районен съд – Бургас.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                     

 

 

                                                                                    2.