ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,16.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1129 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.С., редовно призована, не се явява и представлява.

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.Д.Р., Д.Д.М., М.Д.С., И.Г.Щ., П.Я.Я., Ф.Г.Я., М.П.Щ. и Ж.Г.Щ., редовно призовани, не се явяват и представляват.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.В.Д., редовно призована, се явява адвокат И., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.А.А., редовно призован, се явява лично.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище с вх.№11337/15.10.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат М., с което поддържа жалбата, прави искане за спиране на производството по делото, както и за допускане на съдебно-техническа експертиза и допускане на един свидетел. Към молбата са приложени доказателства.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Д.Г.С. против изричен отказ по чл.54 от ЗКИР, обективиран в писмо изх.№ 17-132-12.03.2018г. на началника на СГКК гр.Бургас, да се извърши поисканото изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Царево, по отношение на имоти с идентификатори 48619.505.128, 48619.505.129, 48619.505.130 и 48619.505.131, предмет на заявление вх.№01-301436-29.09.2017г. подадена от Д.Г.С., до решаване на спора по гражданскоправен ред, с влязло в сила решение.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания отказ с писмо вх.№5184/08.05.2018г., която е под опис.

ПОСТЪПИЛИ са писмени отговор с вх.№ 6276/06.06.2018г. и вх.№ 6277/06.06.2018г. от заинтересованите страни М.Д.С. и Д.В.Д.. В тях се изразява становище, че жалбата е неоснователна и недоказана. Към отговора са приложени доказателства под опис.

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 7478/03.07.2018г. от жалбоподателя, в което е направено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза както и искане за разпит на свидетел за установяване на границите на терена на жалбоподателката към 2006 г..

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган и на страните за които административният акт е благоприятен, че тяхна е доказателствената тежест да установят съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът на основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, както и твърдяната от тях незаконосъобразност на обжалваната заповед, включително и да ангажират доказателства, че са били налице условията за издаване на исканото изменение.

АДВОКАТ И.: Поддържам отговора ни. Оспорвам жалбата. Предоставям на съда да прецени по искането за спиране на делото. Възразявам по исканията за експертиза и свидетел, тъй като обжалваната заповед се доказва с писмени доказателства. Считам, че не може да се докаже по този начин с гласни доказателства Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.А.: Не мога да преценя дали жалбата е основателна или не. Ние сме съсобственици с жалбоподателката и Ф.. По доказателствените искания, предоставям на съда.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка, писмените отговори и становища.

Да се ИЗВЪРШИ служебна справка от относно предмета и страните по адм.д.№2346/2018г. по описа на Административен съд Бургас, след което съдът ще се произнесе по искането за спиране.

ДОПУСКА искания от жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя,че ако свидетелят не бъде доведен в следващото съдебно заседание определението за неговото допускане ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в молба находяща се на л.183 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 150лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването му по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2018г. от 11.40ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Копие от протокола да се ИЗПРАТИ на жалбоподателя за запознаване с указанията на съда.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.23 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: