ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

  2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Г.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Станимир Христов

КНАХ   дело    номер  1129   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  10:01 часа се явиха:

Касаторът – „Лъки” ООД с управител Т.С., редовно призован, за него се явява адвокат Д., с представено днес пълномощно.

Ответникът по касация – Заместник-министър на Министерство на културата на Р България, редовно призован, представлява се от юрисконсулт  И., също с представено днес пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор М..

        

         Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Моля да бъде даден ход на делото.

ПРОКУРОР М. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки по хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по касационната жалба и доказателствени искания:

АДВОКАТ Д. – Поддържам подадената касационна жалба.

Имам доказателствени искания: Моля да бъде призовано лицето Р.М., с посочен адрес, упоменат в качеството на свидетел за отказ за връчване на съответния акт. Както и да бъде назначена съдебно графическа експертиза, която да установи подписа на „нарушителя” на същия АУАН, положен ли е от Т.С. или от З.Н., които са с представителна власт. Правя тези искания понеже съм ги направил веднъж пред първата инстанция, но не бяха уважени.

Други доказателствени искания нямам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Оспорвам касационната жалба. Няма да ангажирам нови писмени доказателства пред настоящата инстанция.

 

ПРОКУРОР М. – Считам, че касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства.

 

По отношение на формулираните в днешно съдебно заседание доказателствени искания от процесуалния представител на касатора, а именно: Допускане до разпит  в качеството на свидетел на конкретно посочено лице, както и назначаване на съдебно графична експертиза. Съдът с оглед обстоятелството, че така поисканите доказателствени искания пред настоящата касационна инстанция целят събирането на нови гласни доказателства, намира така формулираните искания за процесуално недопустими, с оглед разпоредбата на АПК, съгласно която пред касационната инстанция са допустими само нови писмени доказателства, каквито тези доказателствени искания не са.

С оглед горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА поисканите от адвокат Д. доказателствени искания за събиране на гласни доказателства. 

 

С оглед липсата на формулирани други доказателствени искания от страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д. – Уважаеми административни съдии, от началото на процеса до настоящият момент нашата теза е, че акта за установяване на административното нарушение и наказателното постановление не са връчени на лице с представителна власт за „Лъки” ООД. И доколкото този порок е отстранен с оглед обстоятелството, че в един по-късен момент, и беше станало ясно и в края на краищата и обжалването на наказателното постановление беше допуснато.  То считам, че първият порок и към настоящият момент не е отстранен, а именно, че акта не е връчен на представител на „Лъки” ООД. Аргументите ми са следните: На самият акт има подпис срещу „нарушител”, за който ние твърдим, че не е нито на Т.С. нито на З.Н.. Ние твърдим, което може да се потвърди и във вече съществуващите писмени доказателства по делото, където има подписи и на двамата, но никой от тях не прилича на този отразен в акта. Има и изрично издадена разписка за връчване на акта, на която не е отразено на кого е връчен, всъщност отразени са двете имена и на Н. и С., подписа е същият като на акта, също различен от подписите на двамата управителите. По делото има писмо от Кмета на Община Карнобат, че акта е връчен от името на общината, което е връчено на 28-ми. Незнайно защо от Министерство на културата стартират процедура с повторно връчване на акта, чрез полицията, връчено с отразяване, че има отказ, но не е ясно кой от двата управители е отказал, тъй като в АУАН са отразени имената и на двамата управляващи С. и Н..  Моля внимателно да анализирате сведение от З.Н., един от управителите, в което той  отразява единствено, че не работи от 6-7 години, но за него няма посочено конкретно в АУАН, че са му представени, а не че няма отразен и изричен отказ, както и самото сведение. Даденото сведение не е изричен отказ да се приеме акта. А отразения изричен отказ в акта, какъвто е законния ред за оформянето, не е ясно на кого е връчен.

Моля да отмените решението на Карнобатския Районен съд като незаконосъобразно и да отмените наказателното постановление.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Моля да оставите без уважение касационната жалба на „Лъки” ООД като неоснователна и да постановите решение с което изцяло да потвърдите като законосъобразно постановеното решението на Карнобатския районен съд. Считам, че са незаконосъобразни твърденията на защитата на касатора, че акта за установяване на административното нарушение е връчен два пъти. Видно от доказателствата по делото има само едно единствено връчване и то на един от управителите, тъй като те са двама управители, единият от тях, като същия саморъчно е написал сведение, че отказва да подпише АУАН-а и неговият отказ е потвърден с подпис на свидетел, за това че управителят отказва да получи акта. Освен, че е неоснователна, считам, че първоначалната жалба е недопустима, като в тази връзка представям писмени бележки, в които съм посочила подробно аргументи и съображения за това.

Моля да приемете представените писмени бележки.

ПРОКУРОР М. – Уважаеми магистрати, считам, че касационната жалба е неоснователна и като такава моля да я оставите без уважение. Моля да потвърдите като правилно и законосъобразно първоинстанционното решение.

 

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:11  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: