Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1051                 Година 28.11.2008    Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на двадесет и осми октомври две хиляди и осма година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар С.А.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д., административен характер                  дело номер  1128 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Образувано е по повод жалба на ЕТ“Кортуков. С. П.”, ***, представлявано от П. С. П. против Заповед № 1512/11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас. Със заповедта е наредено да се премахне временен обект – кафе еспресо “Калия”, разположен на ул.”Л.Каравелов” и ул.”Гладстон”, в 14-дневен срок от връчване на заповедта, като е разпоредено прекъсване  захранването с ток и вода. Счита, че заповедта е незаконосъобразна, издадена при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправни разпоредби.

Ответникът по жалбата – Община Бургас редовно уведомена, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, представя нови доказателства и моли да бъде постановено решение с което да се отхвърли жалбата като неоснователна и се потвърди обжалвания административен акт.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Видно от констативен протокол от 12.05.2008г., е извършена проверка на временен обект – метален павилион, кафе еспресо “Калия”, разположен на ул.”Л.Каравелов” и ул.”Гладстон”, пресечката от изток на ул.”Любен Каравелов” и ул.”Гладстон”, при която е констатирано, че обекта представлява метален павилион с разрешена площ от 50 кв.м., съгласно разрешение за строеж и акт за узаконяване за възстановяване на строителни книжа и е разположен върху публична общински собственост. Павилиона е разположен в уличната регулация и затваря излаза на ул.”Любен Каравелов” на ул.”Гладстон”, като ул.”Любен Каравелов” съгласно протоколно решение на ЕСУТ е предвидена за отваряне, чрез промяна на бордюрните линии. Ето защо павилиона е неподходящ по местоположение и препятства реализиране на нова организация на движението. Проверката е извършена в отсъствието на жалбоподателя, но протокола му е връчен на същата дата. Срещу констативния протокол е подадено възражения вх.№ 70-К-103/15.05.2008г..

Със Заповед № 1512/11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас е  наредено на ЕТ“Кортуков. С. П.”, да премахне собствения си временен обект – кафе еспресо “Калия”, разположен на ул.”Л.Каравелов” и ул.”Гладстон”, в 14 – дневен срок от получаване на заповедта, като е разпоредено прекъсване на захранването с ток и вода. Заповедта е получена на 23.06.2008г. и е обжалвана в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ. В жалбата е посочено, че павилиона разполага с всички необходими строителни документи, при издаването на които е извършено съгласуване относно местоположението и разположението на обекта. Новата организация е въведена от около две години и изложения мотив за препятстване реализацията на новата организация на движение е безмотивен и неподкрепен с конкретни аргументи, факти или обстоятелства. В нормата на чл.195, ал.5 са предвидени няколко действия, като премахването е крайна мярка и е необходимо първо да се обсъдят възможностите за ремонтиране или преобразуване на обекта. Не е ясно в какво се явява препятстването, от кого е констатирано и каква е възможността да бъде преодоляно при евентуално ремонтиране на конкретния обект. 

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящия състав счита, че заповед № 1512/11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас е издадена от компетентен орган, след надлежна делегация на правомощия. Съгласно разпоредбата на § 1, ал.3 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, кметът на общината може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската администрация. Обжалваната заповед е издадена, на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, съгласно която, компетентен орган е кметът на общината. Правомощията на заместник кмета са предоставени със заповед № 2389/17.12.2007 год. на кмета на Община Бургас, поради което обжалваната заповед се явява издадена от компетентен орган.

Преди издаване на заповедта е изпълнена процедурата предвидена в чл.196 от ЗУТ, видно от приложената административна преписка, поради което не е налице нарушение и на процесуалноправните разпоредби при издаването и.

Заповедта е издадена в съответствие с материалноправните разпоредби. Касае се за временен постройка, за която има издадено разрешение за строеж № 0.354/17.06.1994г., издадено на основание чл.120 от ППЗТСУ и акт за възстановяване на строителните документи за обекта и не е налице спор между страните относно определянето на обекта като временен. Заповедта е мотивирана, тъй като в нея подробно са описани фактически и правни основания за издаването и. Посочена, като основание за премахване на обекта е нормата на чл.195 ал.5, съгласно която Кметът на общината може да задължи със заповед собствениците на обекти по ал. 1 или 2 да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. В случая с Протокол-решение № 3 от 24.01.2007г.  на Експертен съвет по устройство на територията на община Бургас е решено промяна на бордюрните линии, отпадане на тупиковите затваряния в зоната ул.”Любен Каравелов” към ул.”Гладстон” при о.т.377 и отварянето и за движение. Видно от приложената към решението скица № 24-00-75/18.01.2007г. обекта е разположен върху уличната регулация и затваря излаза на ул.”Любен Каравелов” към ул.”Гладстон”.  Ето защо, правилно в обжалвана заповед е прието, че обекта се явява неподходящ по местоположение и за да бъде извършена приетата организация на движението е необходимо той да бъде премахна.

Неоснователни се явяват възраженията, че новата организация на движението по ул.”Гладстон” е въведена  и обекта не препятства движението, тъй като в случая не става въпрос за движението само по ул.”Гладстон”, а за излаза на ул.”Любен Каравелов” към тази улица, който може да бъде реализиран едва след премахването на обекта.

Неоснователни са и възраженията, че премахването на обекта е крайна мярка и след като законодателя е предвидил няколко действия в случай, че е налице обект неподходящ по местонахождение, разположение, вид и материали е било необходимо  първо да бъде обсъдена възможността за ремонтиране или преобразуване на обекта. В нормата на чл.195, ал.5 от ЗУТ са дадени различни правомощия на административния орган, всяко от което се упражнява при наличието на фактическите основания, визирани в конкретната разпоредба. В случая е констатирано, че обекта е неподходящ по местонахождение и единствената възможност на административния орган е да издаде заповед за неговото премахване, тъй като предприемането на каквито и да било други действия, за ремонтиране или преобразуване на обекта, не биха го направили подходящ по местоположение, след като се намира в уличната регулация.

С оглед на изложеното жалбата на ЕТ“Кортуков.С.П.”, против заповед № 1512/11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас се явява неоснователна и на основание чл.172 ал.2, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“КОРТУКОВ-П.С. П.”, ***, представлявано от П. С. П. против Заповед № 1512/11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

СЪДИЯ: