ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 11.07                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на единадесети юли                                   две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1122 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Нек 60“ ООД, редовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална инспекция по околна среда и води Бургас редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Пимортурс“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя и адвокат С., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

       

          ПОСТЪПИЛО е с писмо вх.№7406/29.06.2018г. от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт М. три броя копия с приложен опис на конкурсните документи на заинтересованата страна „Примотурс“ ЕООД по обжалвания конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо“, обявен с решение 23/12.03.2018г. на директора на РИОСВ- Бургас, както и копие №38/02.04.2018г. на директора на РИОСВ – Бургас, с което е прекратен обжалвания конкурс.

          ПОСТЪПИЛО е заявление вх.№7717/06.07.2018г. от жалбоподателя, към което са приложени  свидетелство за регистрация № 30-2746-18 и контролен талон за преглед на кораб.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата., както заявих и в предходното съдебно заседание. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

          АДВОКАТ С.: Моля да се приемат представените документи като доказателства по делото. Това е цялата административна преписка. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№7406/29.06.2018г. от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт М.,  копия с приложен опис на конкурсните документи на заинтересованата страна „Примотурс“ ЕООД по обжалвания конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо“, обявен с решение 23/12.03.2018г. на директора на РИОСВ- Бургас, копие №38/02.04.2018г. на директора на РИОСВ – Бургас, с което е прекратен обжалвания конкурс, както и представените със заявление №7717/06.07.2018г. от жалбоподателя доказателства, а именно  свидетелство за регистрация № 30-2746-18 и контролен талон за преглед на кораб.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Моля да отхвърлите  жалбата и потвърдите така издаденото решение като правилно и законосъобразно. Моля за срок за писмени бележки.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите съдебно решение, с което отмените обжалваното решение и  на основание чл.173, ал. 2 от АПК да върнете  преписката на ответния орган за продължаване на процедурата свързана с тръжната  документация. Направеното допълнително второ процесуално искане с жалбата е неоснователно, тъй като почитаемият съд може да отмени съответното решение и  върне преписката за продължаване на процедурата по конкурса, но тук не сме във фаза на избор на изпълнител, за да може съдът да определи  кой ще е изпълнителя. Това е в правомощията на административния орган. Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в14.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: