ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1117 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Й.Б., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Карнобат, редовно уведомен, се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Г.Г., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Други доказателствени искания нямам.

По искането за експертиза считам, че в основната си част е неотносимо към спора.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Искането за допускане на съдебно-техническа експертиза следва да бъде уважено частично, тъй като съдът намира за неотносими към спора въпросите, формулирани в т. 1 и т. 5 от доказателствените искания в жалбата, а отговорът на въпрос № 3 се съдържа по делото, тъй като е представено разрешение за строеж за изграждане на насипа. Поради това експертизата следва да отговори само на въпрос № 2 и въпрос № 4 от въпросите, формулирани в жалбата.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от пълномощника на жалбоподателя и формулирани в т. 2 и т. 4 на последна страница на жалбата.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице, в размер на 300 лева, които да се внесат по сметка на Административен съд – гр. Бургас от жалбоподателя в 10-дневен срок от съобщаването.

Вещото лице ще бъде определено след внасяне на депозита.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при неизпълнение задължението за внасяне на депозита, делото ще бъде разгледано и решено въз основа на представените доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.11.2018 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: