ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1116 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:16 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Сървиз 47“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.П., надлежно упълномощен.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

Вещото лице В.Р., редовно призован, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, постъпили от ответника доказателства за компетентността на органа издал ревизионния акт, както и депозирано заключение на съдебно-техническата експертиза на 08.01.2018г. Заключението е постъпило в срок, съобразно правилата на ГПК, поради което съдът пристъпи към разпит на вещото лице, като сне самоличността му както следва:

Инж. В.А.Р., 65 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: Тези водонапорни кули, които са предмет на експертизата, съоръжения с повишена опасност ли са и необходимо ли е за тяхната експлоатация някакво специално разрешение?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Казват се водноохладителни кули - под високо налягане работи парогенератора, парата минава през серпентината и тъй като водонапорната кула охлажда вода, не работи под високо налягане и няма нужда да се приема от специална приемателна комисия.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението, което е изготвено компетентно.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.4, от горе – описали сте, че на „Корона лав“ са доставени три броя охладителни кули. Имат ли някакви номера, с които могат да се идентифицират от други подобни?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Нямат номера. Има два броя кули МITS PMS 9/110 и една MITA PMS 9/85, два вида са. Еднакви устройства имат, нямат номера за идентификация. Всеки обект има по една кула.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.6, в средата, където казвате, че три броя електромотори са монтирани в цеховете в село Пленимир и село Калина, а останалите два броя са на съхранение в базата на Деян Георгиев. Как разбрахте, че се съхраняват именно тези мотори?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Видях ги при посещението ми в с.Калина. Понеже се очаква разширение, понеже има демонтирана водна кула и за това са при него, като единият мотор е за резерва, ако стане авария, за да може да се свърши нормално работа.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да разбирам ли, че тези два мотора ще се използват в бъдеще?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Той е купил две водни кули – едната е монтирана и другата е стационизирана. Единият мотор е евентуално при монтиране на другата кула, а другият мотор е за резерва. Сезонът там е, когато се бере лавандулата и тогава, ако стане повреда при единия мотор, да може да се монтира другия.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.10, посочили сте в горната част на страницата необходимите материали и консумативи за поточна линия. Посочили сте, че от доставчика „Керос 2012“ ЕООД са закупени голямо количество електроматериали. Може ли да обясните при евентуално възникнала авария, кой поддържа машините?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Гаранционният срок на тази линия е две години. По време на този срок „Сървиз 47“ ЕООД е длъжен да подмени повредената част. Фирмата „Сървиз 47“ ЕООД е доставчик на тази услуга. За да може да се поддържа, купува ги „Сървиз 47“ ЕООД и ги оставят на склад при „Савимекс“ ЕООД, тези материали не се купуват едно по едно. Имат си папка в „Савимекс“, има ел.техници, които при авария ги монтират, но се купуват и са платени от „Сървиз. Това се вижда и има и протокол направен, те са много части, не са изброени поименно, но в едното приложение, след свършване на гаранционния срок, собственикът на фирмата потвърждава, че е получил тези части.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: Може ли да кажете в кой период е бил гаранционния срок на тези машини.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: От 14.01.2014г. са доставени, съответно 14.01.2016г. изтича двугодишния гаранционен срок и вече „Савимекс“ ЕООД се оправя сам в поддръжката. И за това е Приложение 7 към експертизата, според което има съставен протокол, че има резервни части.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: Как да разбирам твърдението, че „Сървиз 47“ ЕООД е закупувал, а де факто в цялата гаранция не са били закупувани от „Сървиз 47“ ЕООД резервни части.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: За всяка част не се прави протокол. Предполагам, че е при предаването на гаранцията. Фактурирани са в края на гаранционния период. Не мога да кажа защо е така, влязох в склада за резервни части и имаше резервни части.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.10, в отговора на въпрос 4, посочвате, че работният процес е свързан с лаптоп?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Това съоръжение е за производство на пет вида макарони и за всяко изделия са пет модули. Първият модул, при всяко производство има различни параметри, различно брашно, различно количество вода, различно време се меси и всеки модул има електронно табло за смяна на параметрите. И тази фирма, тя дава компактдискове с програма и този лаптоп се свърза с таблото на машината, напр. за макарони, бяло тесто, черно брашно и др. Това са програмите. Не може да се работи, ако няма такава програма. Има закупени такива елементи, компактдискове, които при всеки модул са различни, има човек, който наглася машините.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: Кой вкарва тези данни в машините?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: „Савимекс“ ЕООД и други фирми. Не мога да кажа точно.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 11, подчертаното – да разбирам ли, че фирма „Керос 2012“ ЕООД притежава съответния софтуер за работата на тези машини?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: В тази фирма не съм ходил. Това е било в началото на 2014г., значи трябва да има квалификация,

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: „Керос 2012“ ЕООД ли продава софтуера?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Плаща го„Сървиз47“ ЕООД на „Керокс 2012“ ЕООД, след гаранционния срок става собственост на „Савимекс“ ЕООД. Не знам, от къде го е купувал. „Керос 2012“ ЕООД купува софтуер, а обучението е процес.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.12, най-горе – „…тя е сключила абонаментен договор с фирма „Парита 99“ ЕООД, която разполага с необходимия персонал от специалисти….“. Бихте ли казали как установихте този факт?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Има фактура, питах директора на „Савимекс“ ЕООД и той ми каза, че когато стане повреда в електрониката и през гаранционния период е плащано .

Фирма „Парита 99“ ЕООД е сключила договор – за абонаментно поддържане на машините. „Савимекс“ ЕООД плаща разходи за поддържане. Щом ги извършва, и няма плащане, на протокола всичко е нормално , възложена е задачата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: „Сървиз 47“ е търговска фирма с гаранция, самите повреди, които трябва да се направят (отстранят), се поддържат специализирано, плаща се гаранция, за това се получават.

 

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника доказателства за компетентност на органа, издал ревизионен акт.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖВАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 469 лв., от които 200лв. са внесени от жалбоподателя под формата на първоначален депозит.

За разликата от 269 лв. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да ги внесе по сметка на Административен съд Бургас и да представи доказателства за това.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ П.: Моля да бъде допуснато изготвяне на съдебно-счетоводната експертиза, тъй като считам, с оглед заключението на съдебно-техническата експертиза, че би следвало тази съдебно-счетоводната експертиза да отговори на въпроса, какви са дължимите суми от представляваното от мен дружество за ДДС и по ЗКПО за процесния период, предвид установената реалност на извършените доставки.

Също така считам, че за доказване на договорите с „Парита 99“ ЕООД следва тази съдебно-счетоводната експертиза да отговори на следните въпроси:

-какъв е оборота на „Сървиз 47“ ЕООД за ревизирания период за всяка една година и с какъв процент е нараствал този оборот през всяка година.

Нямаме пряко доказателство за изпълнението, за това, че е извършвана реклама. Също така рекламата е нещо, което е с отложен период на изпълнение, действа нееднократно, поради което експертизата да отговори на въпроса:

-какъв е оборота за 2016г. и 2017г., с какъв процент е нараствал, за да се види крайния ефект от рекламата.

За да бъде изяснено използвани ли са счетоводни, консултантски услуги по ф-р 78/2015 г., моля съдебно-счетоводната експертиза да отговори на въпроса дали в процесния период счетоводството е водено съгласно ЗСч, дали е водено редовно счетоводството.

Нямам други искания. Ако съдът прецени, моля да ми предоставите възможност с нарочна молба да уточня въпросите към поисканата съдебно-счетоводната експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам така приетата експертиза. Считам, че заключенията в нея не отговарят на фактическата обстановка по делото.

Относно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, за да се приеме, че има налице реална доставка, то задълженията на лицето ще бъдат такива, каквито са декларирани от него.

Относно въпроса за нарастването на оборота считам, че не са необходими специални знания за това, тъй като всяко задължено лице подава ГДД и попълва годишни отчети, които са налични в Агенция по вписванията и от същите може да се извлече нарастване или намаляване на оборота. Считан, че не е необходимо назначаване на съдебно-счетоводната експертиза. Декларациите по чл.90 са публикувани от Агенцията по вписванията, там има отчети, неща които са публични и са публикувани там.

Представям на оптичен носител шест броя файлове относно подписването на ЗВР, РД и РА, както и справка за актуално състояние на действащи трудови договори за периода от 01.11.2015г. до 31.01.2016г. на фирма „Парита 99“ ЕООД, от която е видно, че въпросното дружество не разполага с квалифициран персонал да осъществи въпросните доставки, като в класификатора са посочени длъжности барман, сервитьор, чистач-хигиенист, продавач бюфет, които не предполагат поддържането на машини. Фирма „Парита 99“ ЕООД е регистрирана в средата на 2015 година, малко преди сключване на договора и няма как същата да е извършвала абонаментното обслужване на фирмата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от ответника справка за актуално състояние на действащи трудови договори на „Парита 99“ ЕООД за периода 01.11.2015г. – 31.01.2016г., както и диск, относим към доказателствата за компетентно на органа, издал ревизионния акт.

 

Съдът счита, че искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза е допустимо и относимо по делото. Освен това, според съда следва да бъде дадена възможност на пълномощника на жалбоподателя да формулира точно въпросите, които иска да зададе към съдебно-счетоводната експертиза.

Във връзка с даденото от закона служебно начало, съдът указва на страните, че също може да формулира въпроси към тази експертиза, за което страните ще бъдат уведомени. Поради това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 3-дневен срок от днес да представи по делото конкретно формулирани въпроси към съдебно-счетоводната експертиза, която иска да бъде допусната.

УКАЗВА на страните, че при допускане на експертизата, съдът също служебно може да формулира задачи.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.03.2018г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: