Р Е Ш Е Н И Е     

 

гр. Бургас,          06.10.2008          година

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на единадесети  септември, две хиляди и осма година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

       Членове: З.Б.

 В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор С. Х., изслуша докладваното от съдия В.Е. по КНАХД № 1114/2008 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 239/25.06.2008 година по НАХД № 75/2008 година Районен съд – гр. Несебър (РС) е потвърдил наказателно постановление № 7/11.02.2008 година (НП) на кмета на община Несебър, с което на “Понсстройинженеринг” ЕАД – гр. Бургас, за нарушение на чл.18 т.2 от Наредба за опазване на околната среда на територията на община Несебър, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

 Решението на РС е обжалвано от санкционираното лице пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Моли се решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено решение, с което НП да бъде отменено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна. Ответникът в касационното производство не изразява становище по жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна, а решението на РС следва да се остави в сила.

За да постанови своя акт, РС е изследвал всестранно, обективно и пълно обстоятелствата по установяване на административното нарушение и налагането на предвидената в закона санкция. В хода на съдебното следствие са събрани и обсъдени относимите към спора писмени  доказателства. Разпитани са двама свидетели  - Д. Ш. и С. М. Събраните доказателства са обсъдени изчерпателно в постановения съдебен акт, както по отделно, така и в цялост. Съдът, в съответствие с чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.14 от НПК, е постановил решението си по вътрешно убеждение, формирано от непосредствения му контакт със свидетелите, формата и съдържанието на представените писмени доказателства, характера на нарушението, като и тежестта на наложената санкция.

Оспореното НП съдържа всички необходими реквизити, а доказателствената тежест е разпределена правилно от РС.

Проверката на решението на РС не установи допуснати процесуални нарушения или  неправилно приложение на материалния закон.

Решението е обосновано. Настоящият съдебен състав споделя напълно мотивите на РС, поради което не следва да преповтаря изложеното в обжалвания съдебен акт.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 239/25.06.2008 година по НАХД № 75/2008 година Районен съд – гр. Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                         

                                                                                                       2.