ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На десети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1100 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:30 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „НЕКСТ КАНЕКШЪН“ ЕООД, редовно уведомен, се явява лично управителят В. З.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП - Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

УПРАВИТЕЛЯТ З.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-118-0268929/13.04.2017 г. на Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) – запечатване на търговски обект – автомивка, находящ се в гр. Бургас, ул. Транспортна в МОЛ „Бургас Плаза“, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 14 дни.

Административният орган е представил административната преписка, която е приложена по присъединеното административно дело № 1078/2018 г. на Административен съд – Бургас, което беше изискано и приложено по настоящото дело. Предходното съдебно заседание на 12.06.2017 г. беше отложено заради нередовното уведомяване на жалбоподателя. За днешно съдебно заседание той е редовно уведомен.

 

УПРАВИТЕЛЯТ ЗЛАТАНОВА: Аз бях и съм против налагане на ПАМ, която така или иначе беше наложена. Искам да бъде отменена, защото не я намирам за основателна предвид изложените факти в жалбата. Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези по приложеното административно дело № 1078/2018 г. на Административен съд – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

УПРАВИТЕЛЯТ З.: Моля да бъде отменена от съда заповедта. Това е по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да приемете, че така депозираната жалба е неоснователна и недоказана. Изложените в нея факти не отговарят на обективната действителност и на правото, тъй като в  нея се твърди, че лицето - служител Николай Димитров не борави с паричните средства, които се намират в касата и това не отговаря на действителността. Видно от записаното в протокола, който е съставен по време на извършената оперативна проверка още повече, че и това лице е изброило паричните средства в касата, за което е съставен и съответен опис към момента и при положение, че той нямаше достъп до нея, това нямаше как да се случи.

На второ място: действително е налице констатирано неравнение на касата по отношение на касовата наличност с отразеното във фискалното устройство, но настоящата и обжалвана заповед за налагане на ПАМ е издадена не за неравнение на касовата наличност, а за извършена продажба и извършено плащане в брой, като не е неиздаден касов бон. Моля да приемете, че освен нарушаване на държавния интерес с ощетяване на фиска и последващо заплащане на по-малък размер на преки и косвени данъци е налице и обществен интерес с оглед равнопоставеност на търговците в търговския оборот.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: