ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На единадесети юли                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1092 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.С., редовно уведомен,  се  явява лично и с процесуален представител адв.И., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  БУРГАС, редовно уведомен, изпраща процесуален представител Ж.Д.-Л., с представено пълномощно по делото.

Явява  се свидетелят Ф. А..

Явява се вещото лице К.К..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.Л.: Да се даде ход на делото. При условията на довеждане водим двама свидетели,които желаем да разпитаме, относно обстоятелствата за това, което се е случило  на цитираната дата, по отношение на взимането на решението на жалбоподателя да напусне, момента  на тръгване от с.Руен и изоготвянето  на заповедта.

АДВ.И.: Аз заявявам, че оттегляме искането си за разпит на свидетелката А., макар и явила се в днешно съдебно заседание единствено от съображение, че тя е служител на Общинската служба и не желем да й причиним неприятности.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.Л.:Не се противопоставяме на разпита на свидетелката А., категорично това няма да доведе до цитираните последици от Вас.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели, водените служители на Областна дирекция „Земеделие” Бургас- Р.Д.К.. и С.Н.Н..

ЗАЛИЧАВА от списъка на свидетелите призованата в качеството на свидетел Ф.А., поради оттегляне на искането за разпита й в о.с.з.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 75059/03.07.2018 година  – т.е. преди законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

АДВ.И.: Моля да се отстранят свидетелите от съдебната зала  и моля да ни дадете възможност за доводи, свързани с тази експертиза. В съдебно заседание на 30.05.2018 година ответната страна представи по делото инструкция.

Съдът констатира, че в съдебната зала присъства и д-р Г.П.- директор на ГД „Аграрно развитие” към ОД „Земеделие” Бургас.

АДВ.И.: На 30.05.2018 година в беше представена от ответната страна Инструкция за организацията на документооборота в Областна дирекция „Земеделие“ Бургас. В същият момент в сайта на публичната програма „Достъп  до информация“, в който се съдържа информация за съдържанието на нормативните актове на институциите, като там се намира инструкцията, която посочих за докуменооборота. При сравнението на текстовете в публично оповестения документ и този представен от ответната страна по делото има съществени различия, което ми дава възможност да считам, че в документа, представен от ответника са направени корекции, неизвестно кога, които пряко са свързани с деловодната система. В чл.4  в документа на сайта е посочено, че деловодното обслужване се осъществя в ЕДСД и деловодната система. В чл.4 на теста представен пред съда в  ал.1 се чете, че деловодата дейност се осъществява на принципа на регистрация на документи в дневник ЕДСД и Автоматизирана информационна система /АИС/ „Документооборот“. В представения текст няма ал.2. В чл.7 „Входяща кореспонденция“, в ал.2 в представения текст е записано, че деловодителя отразява в АИС предаването на документите, чрез нанасяне на движение на документа, т.е. коментира се Автоматизирина информационна система /АИС/, каквото в другия вариант липсва. Разлика е налице и в чл.12, 13, 14 и 15, които текстове са свързани пряко с регистрацията на документите. В представеният текст от ответника не фигурира §5, докато в сайта е налице този § 5. Чисто  практически  мога да допусна в едни вътрешен нормативен акт да се допуснат  промени, но в случая няма информация, освен инструкцията по делото и зоповед РД№11- 030-01 от 22.03.2010 година, с която тази инструкция е утвърдена. Няма данни инструкцията да е била променяна или изменяна. Променените текстове са тези, които се отнасят до входящата регистрация на постъпилите документи в дирекцията. Считам, че некоректно по делото е представен  вътрешен нормативен акт, във вид който е неверен и е много вероятно да  е бил коригиран, поправен или нагласен за нуждите на делото. Считам, че текста, който трябва да се прилага е този, който е официално обявен в сайта на държавната администарация, редом с документи и нормативни актове на множество други държавни институции. Пожелах това да се чуе от вещото лице, тъй като въпросите ще бъдат свързани с така наречената Автоматизирана информационна система.

ПЪЛНОМОЩНИК Д.Л.: Видно от изписаното върху инструкцията, тя е изготвена през 2010 година. Малко по-късно е променена деловодната систамеа, чрез разработване на нова и съм приложила договора. Промените са чисто козметични, за да отговаря на действителното положение и начина на работа.  Те не касаят съществото на процедурата, автентично е това, което се съхранява в нашия архив, което е с подпис. В архива на дирекцията, което се съхранява и на нашия сайт. Официциалният текст е този, който сме представили и е на нашия сайт. Към настоящият момент съм приложила договора за разработване на нова деловодна система. Ние наистина нямаме такава програма АИС.

АДВ.И.: В сайта на Областната дирекция „Земеделие” не може да се намери тази инструкция, тя не се показва. Това ме принуди да я  търся и са оказа на сайта на „Достъп до информация”

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

К. Х.К.-На 42 г., българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование- компютърни и инф технологии, без особени отношения със страните по делото.

 

 Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

 Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Разбирам от експертизата, че при ответника няма информация за часа, че дори и за деня на постъпване!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: От проверката се установи, че база данни за часа на входиране не се съдържа в програмата, а тази касателно деня на входиране подлежи на корекция т.е. не удостоверява точния ден.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: От разпечатката, ще покажа, за дата е дадена възможност за промяна?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Да.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Според Вас, за коя дата казвате това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Когато се входира документ програмата  дава служебен номер, който не се вижда и когато тези записи са последователно изписани това означавача, че не е бил добавен по-късно, а документът е генериран непосредствено след предхождащия го. Отделните типове документи са със собствена номерация. На същата дата се вижда, че има входирани и други документи.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: По отношение на входящите, аз констатирам, че няма последователност. Изключвам тип преписка вх. Меж.и гледам само тип входящ,  има номера 664, 665, 666,667, след което отива на 672- входящ,  няма последователност!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Може да има входирани документи, които са взели тези номера. В най-дясната колона датите си отговарят,  служебните номера са последователни, видял съм го. Може да са от други дати.Номерът не може да се наглася, а само датата.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: За мен е безспорно, че жалбоподателят пише молбата в с.Руен и тя се оказва с входящ № в областната дирекция, как според Вас това е станало, след като в това поле пише прикачен файл, как се е  озовал този файл?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Два са начините за това или да бъде изпратен по имейл и след това да бъде прикачен, но такъв имейл няма, аз не съм открил, липсва в базата данни. Друг вариант е ако молбата е внесена на ръка, да се сложи на скенер и да се прикачи, но не съм намерил в базата данни и сканиран файл. Той трябва да бъде първо на компютъра на деловодството и да бъде прикачен.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Вие сте установили, че при тях никаква нормативна база за административно обслужване не е спазена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не отговаря на Наредбата, която съм цитирал. Трябва да бъдат записани всички действия на потребетелите, не се води „лог” за действията на потребителите, няма информация за това нещо.

АДВ.И.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.Л.: По отношение, че служебните номера са последователни,  тази записи от коя дата са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Датите не се пазят. Датата може да бъде записана каквато на Вас е удобна.Тези, които са посочени в извадката, аз съм гледал предния и следващия документ. Те вървят последоватални. Ако го добавите след два дни служебните номера ще бъдат други.

ВЪПРОС НА СЪДА: Това означава ли, че е възможен в подобен тип операция да запазиш един последователен номер.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Няма как да бъде запазен, може да закачим впоследствие прикачения файл, но служебните номера си вървят, един след друг.

ВЪПРОС НА СЪДА: Генерирате преписка и тя получава съответния номер, а заповедта, която е издадена на това основание може ли да се издаде след два дена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Заповеди не съм проверявал, това е което се вижда в програмата, не знам как да отговоря.

ВЪПРОС НА СЪДА: Когата се получава входящ номер следва  ли да бъдат попълнени всички полета в програмата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.:Когато се получава входящ номер следва да бъдат попълнени всички полета.Датата може да бъде променена в последствие. За другите полета не съм проверявал, но предполагам, че принципът е същия.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: В тази инструкция за деловодната система, в публично оповестената, тази информационна система е уредена в тази наредба ли.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Наредбата, която съм цитирал в заключението е свързана със сигурността, не с документооборота. Тя изисква всяка работа с даден файл да оставя следа, да бъде проследима, което с наличната в ОД Земеделие Бургас програма е невъзможно.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: „Смарт“ ли  е такава система?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Това, което е искал заявителя.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Защото в текста не пише АИС, а пише деловодната дейност се осъществя на картотечен принцип и се отразява върху контролни карти.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: В момента се въвежда в цялата администрация нова информационна система. Разработчика е направил това, което му е поръчал заявителя.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Регистрационните контролни карти трябва ли да са част от софтуера?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не съм открил такива карти. По принцип се работи с електронни подписи. Няма карти.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице К..

Съдът, с оглед изявленията на страните

                  

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице К.К..

Да се изплати възнаграждение на вещото лице К.К., съобразно представената справка-декларация в размер на 500.00 лева в рамките на внесени депозит.

Пристъпва към снемане на самоличност на свидетелите, както следва:

Р.Д.К..- Родена на *** година, ЕН ********** българка, български гражданин,неосъждана.Без родство със страните по делото.Колега на жалбоподателя.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

С.Н.Н.- Роден на ***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неоъсждан. Без родство със страните по делото.Колега на жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност п очл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Съдът отстрани от залата свидетеля Н..

Съдът пристъпи  към разпит на свидетеля К..

СВИДЕТЕЯТ К.: Работя в Общинската служба в с.Руен като началник на службата от месец декември 2017 година. На 11.04.2018г. бях на работа. Беше инициирано дисциплинарно производство за изнасяне на служебния печат и документи. На същия ден в службата  пристигнаха г-жа П., г-жа Л., г-н С. и г-н Н. от дирекцията.Всички бяхме там на работа. Аз също така бях устно разпитана, заради печата, след това  беше изслушан и М.. Беше съставен протокол за тези действия.Аз присъствах на едната част от изслушването. Г-жа С. го попита кой е писал писмените обяснения преди това. Ние писахме и писмени обяснения- аз и М.. След това се събрахме всички и тя каза, че ще има дисциплинарно наказание за мен и за него, заради изснасянето на печата и документите от службата. Каза, че обясненията се ги писали другите от службата, че не ги е писал той. Други служители  са му помогнали да ги напише. Не знам защо се е наложило да го питат това, тъй като аз не съм присъставала на писането. Говорихме за работния процес, това е което си спомням. Той самичък си е написал молбата за прекратяване на служебното правоотношение по взаимно съгласие. При нас работата е доста тежка, има много рабата и той тогава каза, че иска да си почива и да пие бира с приятели, и че му идва в повече. Няма как да знам какво иска той и какво мисли. На мен ми беше наложено  дисциплинарно наказание и си го понасям още.

ВЪПРОС НА СЪДА: Ако Вие решите да прекратите правоотношението си, къде бихте го написала и входирила?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не съм мислила по този въпрос.

ВЪПРОС НА СЪДА: Други лица прекратявали ли са  правоотношенията си в периода, в който Вие работите в службата?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, не са. Аз съм от половин година там. М. даде молбата на г-жа Л.. Аз съм пряк ръководител на общинската служба.

ВЪПРОС НА СЪДА: Не поиска ли входящ номер.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, не поиска.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как я даде на г-жа Л.?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Подаде я на ръка на г-жа Л., не съм чула какво й каза. Аз видях, че подаде молбата.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Можете ли да си спомните кога дойдоха тези четири човека в службата?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Около обяд, след 13:30 ч. или 14:00 ч. и си тръгнаха около 18:00 часа.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Какво е работното време на началниците в Бургас?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Навсякъде сме с едно работно време: от 9.00 ч.до 17:30 ч., често оставаме  до два часа след работното време. За да си свърша работата оставам.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Споняте ли си първото събиране, къде извикаха М., във Вашия кабинет или на друго място, в друг кабинет?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не си спомням. Ние бяхме заедно в моя кабинет. Всичките, които работим в службата и другите четирима от дирекцията в Бургас. Не си спомням да сме ходили в друг кабинет?

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Добре, от 14:00 часа до 18:00 часа какви разговори са водени?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Разговорите бяха заради изнасянето на служебните документи и печата. Изслушаха мен устно и след това М., устно.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: И през цялото време какво се говореше?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Говорихме за това, че е тежко нарушение да се изнясат документи. М. твърдеше, че аз съм му дала разрешение.

ВЪПРОС НА АДВ.И.:Имаше ли реплики към М. и към Вас, че става дума за тежко дисциплинарно нарушение, че ще отиде на прокурор и сам да напусне?

СВЕДЕТЕЛЯТ К.: Казаха, че ще бъде налажено и на двамата тежко дисциплинарно наказание. Всеки си споделяше.

ВЪПРОС НА АДВ.И.:Вярно ли е, че М. има да обслужва 1100 земеделски стопани, това той зяяви ли го пред всички?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, заяви го.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Вярно ли е, че той беше предупреждаван от дирекцията, че ако не приеме да си пусне молбата сам, ще го очаква нещо неприятно?

СВЕДЕТЕЛЯТ К.: Това не съм чула. Аз каквото чух, го казах. Ние сме там общо шест човека в тази служба. Това  беше преди два месеца. Все се говореше за печата и документите.

ВЪПРОС НА АДВ.И.:  Защо го питаха кой е написла обясненията?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не знам защо са го питали.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Вярно ли е, че Вие служителите  на службата сте отишли в стая №2, че има момент, в който сте били отделени или и това не си спомняте?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, не си спомням. Аз бях притеснена. Сигурно и М. е бил притеснен.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Спомняте ли си за конкретни думи към него, че ако не си пусне молбата сам ще му се случат страшни неща?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, не съм чула. Аз писах първо писмени  обяснения и след това на 11.04. те дойдоха да вземат устни обяснения.Не си спомням да е писал писмени обяснения. Аз съм  дала и устни обяснения.

ВЪПРОС НА ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.Л.:Какви са впечатленията Ви от работата М.?

АДВ.И.: Възразявам на въпроса.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.Л.:Аз нямам други въпроси.

ВЪПРОС НА СЪДА:От къде се разбра, че вие сте дали съгласие той да изнася този печат от службата и преписките?

СВЕДЕТЕЛЯТ К.:Не знам, и аз искам да разбера.

ВЪПРОС НА СЪДА: Показаха ли сигнал или жалба. От къде шефовете Ви знаеха, за да инициират производството?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не знам. Аз когато получих писмото за обясненията пишеше, че Селим Исса е дошъл и е нямало печат.Аз имах среща с него, виждали сме се. Не съм забялязала  недоволство. За какви услуги е бил в другата стая, не знам. При мен лично не е идвал с жалба или негодувание.

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля К., съдът освободи я освободи от съдебната зала.

Съдът пристъпи към разпита на свидетеля Н..

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: От 2009 година работя в Дирекцията. В момента като главен секретар на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, като в началото започнах като младши експерт. На 11.04. бях на работа, посетихме Общинската служба „Земеделие” в с.Руен. Поводът беше изслушване по повод започнато дисциплинарно производство за наказание на Началника на службата и мл.експерт М.. Отидохме да ги изслушаме. Не сме били нарочно командировани. Ние отидохме на място да ги изслушаме, не ги извикахме в Бургас.

ВЪПРОС НА СЪДА: Кой инициира това дисциплинарно производство.

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Поводът беше съвещанието. Всеки месец се прави съвещание и там стана ясно, че има изнасяне на печет и документи от службата и това инициира производство. Не си спомням по какъв начин стана ясно как е изнесен печата и документи. Пристигнахме в с.Руен около 15.00-16:00 часа след обяд и бяхме до късно, до около 18.00 часа може и след това.Върнахме се на работа около 18:30 часа с цел да задвижим нещата  по молбата на М. за напускане. Директорът се обади още докото бяхме в службата. Трябваше да  се изготви заповед и документите и това наложи да останат след работното време.

ВЪПРОС НА СЪДА: Защо ришехте да се съгласите с молбата му да напусне доброволно, а не да го накажате в дисциплинарно производство?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Той реши да напусне и да напише молбата. Русана получи дисциплинарно наказание.

Въпрос на съда: Защо директорът е решила, защо е дала съгласие да не го наказва и да прекрати служебните правоотношения по взаимно съгласие, след като е имало проведено производство?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не е споделяла с мен такива неща. Не мога да кажа.

ВЪПРОС НА СЪДА:Чухте ли М. да иска освобождване по взаимно съгласие?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не съм ставал свидетел.

ВЪПРОС НА СЪДА:  Молбата за прекратяване по взаимено съгласие на  кой е връчи С.?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Даде я на г-жа С..

ВЪПРОС НА СЪДА: Тя ли е входира?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Даде я на деловодителя да постави входящ номер.

ВЪПРОС НА СЪДА: Видяхте ли заповедта за прекратяване?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Аз шофирях и не съм проследявал до къде е стигнало производството след завръщането ни.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Вие твърдите, че не сте получили никой от Вас командировъчни заповеди?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не, не се издават такива заповеди.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Вие сте отишли там да се действа по дисциплинарно производство, вие сте главен секретар на дирекцията. При дисциплинарно производство, свързано с евентуално уволнение трябва ли да има дисциплинарен съвет. Имаше ли такъв формиран?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Аз не съм запознат тачно по какъв начин се извършва цялото действие. Ние имаме няколко лица с дисциплинарни наказания.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: В какво качество беше Вашето участие при посещение в службата в с.Руен.

СВИДЕТЕЛЯТ Н.-Ние формираме ръководството на дирекцията и като има проблем пътуваме заедно за да го установим и решим.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Като отидохте как се проведоха срещите, къде, в кои помещения и  в присъствието на кого?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: С точност не мога да го пресъздвам. Изслушаха се двамата, аз не съм присъствал, събраха ги в стаята на началника на службата. Директора извика К. и М.. Аз не присъствах, след като ги изслуша се събраха всички, защото има праблеми в службата и обсъдихме нещата.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Вие твърдите, че не сте присъствали на разговора?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: На изслушването не съм присъствал.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Имаше ли ситуация, в която М. да иска да напуска, да се оправдава, на което да сте присъствал?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Когато присъствах се говореше, кой какви проблеми имаше.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: М. да се моли да го освободят, да не го наказват?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Такива разговори нямаше.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Имаше ли момент, в който служителите бяха поканени да напуснат общата среща, да отидат в ст.№2, за да се покаят да решат какви пропуски са направили и да се върнат, за да се извиняват?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Нямам спомен. Ние бяхме всички, с изключение на срещата между К., М. и г-жа С..

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Колко километра е до с.Руен

СВИДЕТЕЛЯТ Н.:Около 40-45 километра.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Кой се обади в Дирекцията, за да се реши проблема с М.?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Ние нямахме проблем. Аз казвам нещата, такива каквито са. Около 18:30 часа бяхме в Дирекцията. Имаме пътна книжка. Съставът, който чакаше- човешки ресурси, деловодител.Това стана след 18:30 часа.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Разбрахте ли как е връчена заповедта?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не.

ВЪПРОС НА АДВ.И.:Той веднага е внесъл възражение, че е написал молбата под натиск?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.:Аз не съм разбрал, когато се образува делото тогава разбрах.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Кой отговаря за деловодната система в дирекцията и тази система да отговаря на изискванията?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Тази система е съставена през 2011 година с цел да проследяват сроковете.

АДВ.И.: Тя не отговаря на нормативните изисквания за обслужване!

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Тя не отговаряше, защото не е саздадена с тази цел. От 04.06. има система, която отговаря на изискванията.

ВЪПРОС НА АДВ.И.:Твърдите ли, че никой не каза на М., че трябва да си подаде молбата?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Нямам спомен да му е казано. Той си мълчеше и мислеше през цялото време.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Вие видяхте ли като я пишеше молбата?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: В самият край на срещата я написа, видях, помоли за един лист и я написа. После я предаде на госпожа С..

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля Н..

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля Н..

АДВ.И.: Нямам други доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.Л.: Представям пътна книжка за конкретния ден и заповед за работното време, която е последно издадената.

АДВ.И.: Представям списък на разноските. Това е пътна книжка с месечен отчет.Да се приемат.

Съдът по представените писмени доказателства, след като изслуша становището на страните намира същите за допустими, а относимостта им към предмета ще коментира с окончателния съдебен акт.

Воден от горното, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА пътна книжка №34А за месец април 2018 година и заповед РД 11-272/15.09.2017 година  за работното време на служителите в Областнвата дирекция „Земеделие“ Бургас и общинските служби по земеделие на територията на област Бургас.

АДВ.И.:Да се приключи събирането на доказателства.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.Л.: Нямам други доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът поради изчерпване на доказателствената съвкупност и с оглед изявленията на страните счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

  ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.И.: Моля да уважите жалбата. Моля да присъдите разноските. Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.Л.: Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите заповедта на Директора на ОД „Земеделие“ Бургас.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Съдът предоставя на страните 7 дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: