Р Е Ш Е Н И Е 

  73

 

гр.Бургас, 26 януари  2010г.

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и седми октомври, през две хиляди и девета година, в състав:

      СЪДИЯ:

  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар

Г.Д.

изслуша докладваното

от съдия

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

по адм.д. № 1087/2009г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на  чл.220 ЗМ вр. чл.145 - 178 на АПК.

Жалбоподателят В.В.Д. *** е оспорил решение № 4402-0483 от 7.05.2009г., издадено от началника на Митница Бургас, с което на основание чл. 204, § 1 и чл. 204, § 2 от Регламент (ЕС) 2913/92, чл. 202, § 1, б. А, чл. 202, § 2 и чл. 214, § 2 от същия регламент при условието на чл. 144 от този регламент и чл. 199, ал.1, т. 7 от Закона за митниците при условията на чл. 146 от същия закон и чл. 54, ал. 1 от ЗДДС, чл. 20 от ЗАДС е определен размера на възникнало митническо задължение за митни сборове и други държавни вземания, както следва – мито в размер на 1700 лв., ДДС в размер на 5831,40 лв. и акциз в размер на 10457 лв., както и дължимите лихви от датата на възникване на задължението до датата на заплащане на сумите. С обжалваното решение като длъжник е определен жалбоподателят. Решението е потвърдено с решение № РД-2605-0014 от 08.06.2009г. на директора на РМД – Бургас. Жалбоподателят твърди, че тези две решения са незаконосъобразни, тъй като автомобилът, който е предмет на оспореното решение не е регистриран в страната, а в Канада и там са платени всички необходими данъци и такси за автомобила. Жалбоподателят посочва в жалбата, че административният акт, който е атакуван е постановен при съществено нарушение на процесуалния ред по неговото издаване, както и при нарушение на материалния закон относим към случая. Иска от съда да отмени изцяло решението на началника на Митница Бургас, както и решението на директора на РМД Бургас, като неправилни, незаконосъобразни и необосновани.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата. Не сочи доказателства и пледира за отмяна на решението на началника на Митница Бургас. Представя писмени бележки.

Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и иска от съда да я отхвърли като неоснователна.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

При извършена проверка от митническите органи, съвместно с органите на МВР Бургас, на 04.04.2009г. на КПП № 1 гр.Бургас за проверка е бил спрян лек автомобил марка „Нисан Мурано” с рег. № ATRX 363, Онтарио – Канада, рама: JN8AZ08W14W327825, управляван от жалбоподателя. При извършената проверка последният е представил документите на автомобила, както и пълномощно № 82 от 08.08.2008г. заверено от нотариус В.П. с район на действие Районен съд – Плевен. От представените документи се установява, че автомобилът е регистриран в трета страна (извън територията на Европейската общност) на името на К.П.Б. с постоянен адрес село Поликраище, общ. Горна Оряховица. Транспортното средство е било въведено на митническата територия на Общността на 10.09.2008г. в 18,00 часа от Република Македония от К.П.Б., като в автомобила се е возил и жалбоподателят. Тези факти се установяват от писмо рег.№БС-31-253/14.04.2009г. на директора на ТД на ДА”НС” гр.Бургас. От същото писмено доказателство се установява, че К.П.Б. е напуснал страната на 14.09.2008г.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение на началника на Митница Бургас е определен размера на възникнало митническо задължение за митни сборове и други държавни вземания по отношение на регистрираният в Канада на името на К.П.Б. автомобил марка „Нисан Мурано” с рег. № ATRX 363, тъй като не е спазено едно от условията, свързани с поставянето на стоката (автомобила) под определен митнически режим регламентирано в чл.90 от Регламент (ЕИО) №2913/92 и чл.96 от ЗМ.

На 10.09.2008г., когато автомобила е бил въведен на митническата територия на общността от Република Македония от К.Б. е учреден режим на временен внос с други действия за деклариране на основание чл.144, ал.1, т.2 от ППЗМ. Титуляр на режима временен внос в случая е лицето, което е въвело автомобила на митническата територия на Общността - К.Б., а не както е посочил органа в мотивите на решението си - В.В.Д.. Това произтича от доказателства представени с административната преписка – докладна записка на началник отдел МРР при Митница - Бургас и писмо рег.№БС-31-253/14.04.2009г. на директора на ТД на ДА”НС” гр.Бургас, които сочат, че именно К.Б. е въвел автомобила. На основание чл.90 от Регламент (ЕИО) №2913/92 и чл.96 от ЗМ, тъй като е прехвърлил правата и задълженията си на титуляр на режима временен внос на лицето В.В.Д. без да бъде уведомена митническата администрация, а такова прехвърляне на правата на титуляр на режима временен внос може да се осъществи само при определени от митническите органи условия, по отношение на автомобила е възникнало митническо задължение на основание чл. 204, § 2 от Регламент (ЕС) 2913/92, тъй като условието при което е поставен автомобила под режим временен внос не се изпълнява. В конкретният случай титуляр на режима временен внос - К.Б. е напуснал страната четири дни след като е въвел автомобила на митническата територия на Общността, а именно на 14.09.2008г., автомобила е останал в РБ и се управлява и стопанисва от жалбоподателят въз основа на пълномощно № 82 от 08.08.2008г. заверено от нотариус В.П. с район на действие Районен съд – Плевен. С тази упълномощително сделка  К.Б. и Д.Б. предоставят следните права на жалбоподателят: да управлява автомобила в страната и чужбина, да го продава на когото намери за добре, като подпише договора за покупко-продажба от името на упълномощителите, да ги представлява пред органите на КАТ, полиция, ДАИ, данъчни и финансови органи, като заплаща всички необходими данъци такси и глоби. В т.4 от пълномощното е посочено, че жалбоподателят следва да представлява упълномощителите пред всички митнически и гранични власти, да заплаща сборни мита, такси, данъци, да подава митнически декларации. Според последното волеизявление обективирано в пълномощното жалбоподателят се ползва с правата на собственик и може да извършва всякакви правни и фактически действия по отношение на автомобила. При извършената проверка на 04.04.2009г. на КПП 1 гр.Бургас. От митническите органи автомобила е бил под фактическата власт на упълномощеният В.В.Д.. С оглед на тези установени факти правилно административният орган е приел, че е нарушена нормата на чл.90 от Регламент (ЕИО) №2913/92 и чл.96 от ЗМ. С фактическите действия по предоставянето на автомобила и правните действия изпълващи съдържанието на упълномощаването К.Б. е прехвърлил правата и задълженията си на титуляр на режима временен внос на жалбоподателят В.Д. без да бъде уведомена митническата администрация, а такова прехвърляне на правата на титуляр на този режим може да се осъществи само при определени от митническите органи условия. От този момент титуляр е В.Д.  и на основание чл. 204, § 3 от Регламент (ЕС) 2913/92 е длъжник по вносното митническо задължение, което е възникнало. В случая за да има качеството на титуляр на режима временен внос не е от значение обстоятелството дали е собственик на стоката, предмет на режима, а факта, че я е въвел в границите на общността, респ. на осн. чл.90 от Регламент (ЕИО) №2913/92 и чл.96 от ЗМ – дали първоначалният титуляр е прехвърлил правата си на друго лице, като това лице също може да не е собственик на стоката. В конкретният случай правата са прехвърлени от К.Б. на В.Д., но не по установеният за това ред и на основание чл.204, §1 от Регламент (ЕИО) 2913/92 за последният титуляр - В.Д. е възникнало митническото задължение за автомобила, поради което правилно е ангажирана неговата административна отговорност с обжалваното решение на началника на Митница Бургас.

Неправилно административният орган е приел, че автомобила е бил въведен на територията на Общността от жалбоподателят, поради което е направил и погрешни изводи за неизпълнение на условията на чл.558 от Регламент 2454/93г. и чл.488а във вр. чл.488б от ППЗМ за учредяване на режим временен внос. Автомобилът е въведен от К.Б., по отношение на който административният орган е бил длъжен да събере доказателства, дали има качеството на лице, установено извън общността. След като лицето живее в Канада и относно този факт няма спор между страните, съдът намира, че по отношение К.Б. може да се приеме, че е лице, установено извън общността. Независимо от това след като впоследствие са били нарушени условията, свързани с поставянето на автомобила под определен митнически режим визирани в чл.90 от Регламент (ЕИО) №2913/92 и чл.96 от ЗМ е възникнало вносно митническо задължение, по което длъжник е жалбоподателят, поради което обжалваното решение на началника на Митница Бургас е правилно като краен правен резултат.

С оглед изложеното, съдът намира оспореното Решение № 4402-0483 от 7.05.2009г., издадено от началника на Митница Бургас за постановено в съответствие с приложимите и обсъдени по-горе материалноправни разпоредби на ЗМ, при спазване на административно-производствените правила и в съответствие целта на закона. Същото е издадено от оправомощен за това орган, в пределите на неговата компетентност и в установената форма. Горното прави оспорения пред настоящия състав административен акт законосъобразен, а подадената жалба против него - неоснователна.

Мотивиран от горното, Административен съд  гр.Бургас,

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на В.В.Д. *** против решение № 4402-0483 от 7.05.2009г., издадено от началника на Митница Бургас потвърдено с решение № РД-2605-0014 от 08.06.2009г. на Регионална митническа дирекция - Бургас, като неоснователна.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 

СЪДИЯ: