ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми откомври                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1086 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕЛЕКТРИК 1“ЕООД, представлявано от управителя С.Ж., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от гл.ю.к. И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.В.А..

 

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

          АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

          ГЛ.Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ВЕЩО ЛИЦЕ А.: Моля, да ми дадете по-дълъг срок, защото очаквам представяне на документи.

АДВ.Н.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата. Имаме искане за гласни доказателства, като уточнявам, че свидетелите ще бъдат трима. Доставчиците са четирима, като желая трима свидетели, тъй като единия свидетел има наблюдение за две от фирмите и има пълнмощно за две от фирмите. Свидетелите ще бъдът трима, при режим на довеждане.

ГЛ.Ю.К.И.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението, както и да се уважи искането за разпит на свидетели.

Съдът намира, че е основателно искането на вещото лице да му бъде дадена възможност да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателя да му бъде дадена възможност да доведе трима свидетели, които да бъдат разпитани по делото за обстоятелства, свързани с фирмите доставчици, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА  възможност на вещото лице С.В.А. да изготви допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

ДОПУСКА до разпита трима свидетели при режим да довеждане от страна на жалбаподателя, които да бъдат разпитани за обстоятелства, свързани с фирмите доставчици.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.11.2018 година от 13:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице се считат редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:37 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: