Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 1375

 

гр. Бургас, 9 юли  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четиринадесети юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

         ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

          АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Й.Б.и с участието на прокурора Х.К., изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 1085/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. С.П., действащ като процесуален представител на Г.И.Д. *** против Решение №350/21.02.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 6185 по описа за 2017 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 17-0346-000478/24.10.2017 г., издадено от Началник на Районно управление – гр. Созопол, с което на основание чл. 638, ал.3 от КЗ, на Г.И.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева, за нарушение на чл. 638, ал.3 от КЗ.

Касаторът иска отмяна на първоинстанционния съдебен акт и отмяна на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд неправилно е ценил доказателствата, което е предпоставило неправилно приложение на материалния закон.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител адв. П. поддържа жалбата. Според него, в случая са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, обосноваващи приложението на чл.28 от ЗАНН.

Ответникът по касационната жалба не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура  гр. Бургас счита, че решението на Районен съд  гр. Бургас е правилно и законосъобразно, и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

С потвърденото от първоинстанционния съд наказателно постановление, настоящият касатор е бил санкциониран за това, че като водач – несобственик на лек автомобил с марка ШКОДА ФЕЛИЦИЯ ********, собственост на С.М.М., управлява същия, като за него няма сключен действащ договор “Гражданска отговорност”.

Съдът правилно е установил релевантните за спора факти. Последните не са спорни между страните.

По делото не е спорно и че касаторът еднократно е ползвал автомобила и не е знаел, че за него няма сключен договор „Гражданска отговорност“, както и че до датата на проверката автомобилът е бил редовно застрахован.

Тези факти обаче, не предпоставят  извод за липса на обективен състав на нарушението, за което е била наложена санкция, нито обосновават приложение на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Настоящият състав на съда изцяло споделя съображенията, изложени в обжалваното решение в тази връзка, поради което не намира за необходимо да ги преповтаря.

Правилна е и преценката за липса на предпоставки за приложение на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Твърдяните от касатора обстоятелства нито са многобройни, нито са от категорията на изключителните, така че да дадат основание да се приеме, че деянието не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна, в сравнение с други случаи на извършени нарушения от същия вид.

С оглед изложеното съдът намира, че обжалваното съдебно решение е постановено при правилно приложение на материалния закон и следва да бъде оставено в сила, тъй като не са налице отменителни основания.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №350/21.02.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 6185 по описа за 2017 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: