ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2008, 05.11                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На пети ноември                                                    две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1084 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Областен управител на област Бургас, редовно призован, не се явява. Вместо него се явява юрисконсулт Ц., редовно упълномощена.

Ответник по оспорването – Общински съвет – гр. Средец, редовно призовани, явява се адвокат О., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Поддържам жалбата.

Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ О.: Представям решение, с което оспореният административен акт е оттеглен, поради което моля производството по делото да бъде прекратено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Нямам възражение по представените доказателства.

По искането на представителя на Общински съвет – гр. Средец предоставям на съда.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото заверен препис от Решение №130 от 31.07.2008 г., с което Общински съвет – гр. Средец отменя свои решения №107 и №108 от 24.06.2008 г.

Предвид това и с оглед направеното искане от процесуалния представител на ответника по оспорването производството по делото следва да се прекрати при условията на чл. 160, ал. 1, предл. 2 във вр. с  чл. 156, ал. 1 от АПК.

Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заверен препис от Решение №130 от 31.07.2008 г. на Общински съвет – гр. Средец.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1084/2008 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: