Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     1384                                11.07.2018 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Йовка Банкова, в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1083 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Регионална инспекция по околната среда и водите- Бургас, представлявана от пълномощника А. М. К.- юрисконсулт, против решение № 381 от 27.03.2018 г., постановено по АНД № 573/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. В нея се сочи, че решението не е мотивирано. Изложено е също, че не са налице формални предпоставки за отмяна на наказателното постановление, както и че същото е в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби. По същество се иска отмяна на решението и постановяване на друго за потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебното заседание касаторът не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

Процесуалният представител на ответната страна оспорва жалбата. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № 148/19.01.2018 г., издадено от директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда и водите (ЗООС) е наложено на Й.И.К. административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 155, ал. 2 от същия закон, за това, че не е изпълнил предписание, дадено с КП № 010985 (К-16-47) от 11.10.2016 г. За да постанови този резултат, съдът е приел, че деянието не е съставомерно, тъй като даденото предписание е изпълнено от наказаното лице.

Според настоящия касационен състав жалбата е неоснователна.

Неоснователно е оплакването за допуснато от районния съд съществено нарушение на процесуални правила, изразено в липса на мотиви. Мотивите на решението съдържат подробен анализ на доказателствените материали, а изводите относно обстоятелствата, включени в предмета на доказване, са изложени по начина, указан в процесуалния закон.

Неоснователни са също доводите за нарушение на материалния закон. От фактическа страна по делото е установено, че при извършена от служител на РИОСВ- Бургас проверка на животновъдна ферма, находяща се в с. Ново Паничарево, общ. Приморско, стопанисвана от Й.И.К., е дадено на последния предписание за изграждане на торохранилище в срок до 01.10.2017 г., обективирано в Констативен протокол № 010985 (К-16-47) от 11.10.2016 г. На 06.10.2017 г. извършена последваща проверка в същата ферма, в хода на която е установено, че е изградено торохранилище за течен оборски тор, но не е изградено торохранилище за твърд оборски тор. Тези констатации са отразени в Констативен протокол № 012513 (К-12-135). На 18.12.2017 г. е съставен срещу К. АУАН за това, че не е изпълнил предписанието, дадено с Констативен протокол № 010985 (К-16-47) от 11.10.2016 г. да изгради торохранилище за твърд торов отпад. Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление.

С нормата на чл. 155 от ЗООС е регламентирано правомощието на контролните органи да дават задължителни предписания. Неизпълнението на дадените предписания съставлява нарушение по чл. 166, т. 3 от същия закон. От данните по делото е видно, че при извършената проверка на животновъдната ферма е дадено на ответника по касационната жалба Й.И.К. задължително предписание за изграждане на торохранилище. Страните не спорят, че това предписание не е обжалвано от последния и е влязло в сила. Спорът е досежно изпълнението на предписанието. Видно от съставения при извършване на последващата проверка Констативен протокол № 012513 (К-12-135) от 06.10.2017 г., във фермата е било изградено торохранилище за течен оборски тор. При тези данни правилно районният съд е приел, че предписанието е изпълнено, доколкото торохранилище е изградено. Действително, проверяващото лице е констатирало при последващата проверка, че не е изградено торохранилище за твърд оборски тор, но с цитирания в наказателното постановление констативен протокол такова предписание не е било дадено на лицето, стопанисващо фермата- видно от констативния протокол, видът на торохранилището не е бил конкретизиран от контролните органи. Ето защо съдът приема, че не е налице основание за ангажиране отговорността на посоченото лице за нарушение по чл. 166, т.3 от ЗООС. Като е стигнал до този извод, БРС е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и основания за отмяна на решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 381 от 27.03.2018 г., постановено по АНД № 573/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.