ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1083 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕТЕОР ММ 2014“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 1359 (том ІV) от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 1391 (том ІV) от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Н.Н..

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Представям копие от самолетен билет за пътуването ми до Република Испания, поради което не можах да се явя в предходно съдебно заседание. Пътувахме заедно с управителя на дружеството- жалбоподател.

Запознал съм се със заключението на вещото лице и не възразявам да се изслуша в днешно съдебно заседание.

 

Юрисконсулт И.: Представям доказателства касаещи подписването на съставените в хода на ревизията документи от  органите по приходите с квалифициран електронен подпис; удостоверение за притежаване на електронен подпис на лицата и 1 бр.оптичен носител CD-R съдържащ електронни документи под формата на отделни електронни файлове.

Не възразявам да се изслуша вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт И. писмени доказателства подробно записани по-горе в нейното изявление.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-икономическа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 27.10.2017г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         П.Н.Н. – 61 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

Констатациите направих в резултат на изследване на воденото счетоводство при жалбоподателя, документите по делото, които са приложени и от сайта на НАП.

 

Адв.Д.: Вие сте заявили в експертизата, че това са търговски субекти – доставчиците, които са регистрирани, издали са съответните счетоводни документи, които са осчетоводени. Тези документи заявявате, че са истински.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Документите, които съм описала в заключението си са истински.

 

Адв.Д.: Установили ли сте някакви счетоводни разминавания относно описването на издадените документи от страна на моите доверители?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Както са издадени документите от доставчиците, така са осчетоводени и при жалбоподателя като дати, като суми, като количества. Има съответствие, освен с една разлика, т.е. разликата не е между издадени документи и осчетоводяване, а е в случая, който и в ревизионния акт е описан, в който фактурата, която е издадена във връзка с авансово плащане на гориво, но доставка няма. Т.е. платен е аванс, но след това доставка няма. Впоследствие са издадени две фактури, в които е прихванат упоменатия в първоначалната фактура аванс, но отново има осчетоводяване по материалната сметка на гориво.

Т.е. заключението е, че всички документи по фактури, които са издадени, са осчетоводени.

 

Адв.Д.: Във връзка с това, което заявихте, това авансово плащане е реално и за него в последствие е доставено гориво според документите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

Адв.Д.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт И.: Експертизата е изчерпателна. По всички зададени въпроси в нея се съдържат отговорите. Нямам въпроси към вещото лице.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес експертно заключение по съдебно-икономическата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице П.Н., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 450 лева, 300 лв. от които да се изплатят от внесения депозит, като разликата от 150 лв. следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

Адв.Д.: Относно поисканите от нас свидетели, за жалост основният ни свидетел, който е счетоводител на дружеството е трайно в чужбина, заминала е в САЩ, а управителят на доставчика не е на територията на Република България. Ако има възможност и е допустимо, същият ще се яви на по-късна дата. Отсъства в момента управителят на доставчика „Дигед“ ЕООД, който е управител на дружеството към настоящия момент, а към момента на процесните доставки управител е друго лице, което вече е напуснало фирмата.

 

Юрисконсулт И.: Възразявам при тези уточнения. След като управителят на дружеството вече е друго лице, какво ще доказва настоящият управител, при условие, че той е нямал тези функции към датите, когато са издадени процесните фактури.

 

Адв.Д.: Поддържам доказателственото си искане, защото от него черпим защита в наша полза, тъй като това лице е работило и към момента на доставките макар и на друга длъжност.

Не мога да посоча на съда период, в който лицето би било на разположение в България, но моля да ми дадете още една възможност за следващото съдебно заседание да осигурим неговото присъствие.

        

 

Съдът, като взе предвид поддържаното в днешно съдебно заседание от адв.Д. доказателствено искане свързано с разпит на свидетел, както и предвид направените от пълномощника уточнения, намира за необходимо на страната да бъде дадена допълнителна възможност да ангажира така исканите доказателствени средства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя най-късно до следващото съдебно заседание да осигури присъствието на свидетеля, чийто разпит желае да бъде изслушан във връзка с твърдението, касаещо реалността на доставките от доставчика „Дигед“ ЕООД, като

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай на неизпълнение или отново наличие на невъзможност да се осигури този свидетел, делото ще бъде решено с оглед на наличните доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 04.06.2018г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: