ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 21.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1077 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Мела Ауто“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. П.К., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Л.И.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

        

         По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ЮК. И.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „Мела Ауто“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес: гр. Карнобат, ***, с управител М.М.Г., с която е оспорен Ревизионен акт (РА) № 02000217003726-091-001/09.01.2018 г., издаден от орган по приходите  при ТД на НАП- Бургас, възложилия ревизията и ръководителя на ревизията, в частта, в която е потвърден с Решение № 66/27.03.2018 г. на директора на Дирекция "Обжалване и  данъчно-осигурителна практика“ („ОДОП") Бургас при ЦУ на НАП.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 4826/26.04.2018г. административна преписка, предоставена от ответника.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата изцяло на посочените фактически и правни основания. Да се приеме постъпилата административна преписка.

 

ЮК. И.: Оспорвам жалбата. Да се приеме приложената административна преписка. В днешното съдебно заседание нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с вх.№ 4826/26.04.2018г. административна преписка.

 

АДВ. К.:  Правя доказателствено искане за назначаване на комплексна експертиза с конкретни задачи, посочени в нарочна молба, която представям. Същата съм представил и на процесуалния представител на ответника.

ЮК. И.:  Предоставям на съда.

Съдът относно направеното искане да бъде допуснато назначаването на комплексна съдебно-счетоводна икономическа-оценъчна експертиза с изрично формулирани в молбата на адв.К. въпроси, намира следното:

Искането е допустимо и относимо към предмета на спора и необходимо за изясняване на фактите по делото, поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА комплексна съдебно-счетоводна икономическа- оценъчна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с всички налични по делото документи и извърши проверка на място и където е необходимо, да отговори на изрично посочените в молбата на адв.К. 4 въпроса /лист 554 по делото/.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер от 400 (четиристотин) лева, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас, като в същия срок следва да бъде представено по делото доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице В.Д.М..

АДВ.К.: Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

ЮК.И.: Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  04.10.2018 г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Вещото лице ДА СЕ УВЕДОМИ след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: