ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На шестнадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 1076 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.А.Д., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Н.С..

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Червеняков.

 

Свидетелят В.С.А., редовно призован, не се явява.

 

Свидетелят Д.И.И., редовно призована, не се явява.

 

Свидетелят И.Р.В., редовно призован, не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Производството е във фаза събиране на доказателства.

По делото е постъпило уведомително писмо от Началника на Затвора – гр. Бургас, с което се съобщава, че ищецът не може да присъства на днешното съдебно заседание, тъй като същият е изпратен на лечение в СБАЛЛС към Затвора – гр. София и към този момент се намира там.

По делото е постъпила и молба от призования за свидетел И.Р.В., в която същият посочва, че не знае за какви обстоятелства е призован по делото, както и кои са страните по делото. Посочва, че е работил в Затвора – гр. Бургас преди повече от пет години и не си спомня отделните случаи. Посочва, че в момента работи в гр. Перник по график, не може да отсъства от работа, има сериозен здравословен проблем. Евентуалното пътуване до гр. Бургас би довело до големи разходи за пътуване и нощувки. Посочва, че е призован като свидетел и по друго дело, насрочено за 17.05.2018 г. Още един път заявява, че разноските, които би направил за евентуалното му явяване за настоящото дело ще бъдат много големи и същият не може да ги поеме.

 

АДВОКАТ С.: В действителност подзащитният ми се свърза с  мен по телефона от това лечебно заведение, което цитирахте, и ми заяви, че му предстои втора операция за ампутиране на другия здрав крак, като ми заяви, че е в невъзможност да се яви и участва по делото. До сега е участвал, но мисля, че няма пречка да приключим делото без негово участие. Не е заявил такова желание.

Доказателствени искания нямам. С оглед тежестта, която беше разпределена в последното съдебно заседание, ще моля съдът да приключи делото и ми даде срок за представяне на писмени бележки.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, във връзка с доклада считам, че посоченият свидетел следва да бъде заличен от списъка на призованите лице, предвид заявеното в молбата.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на ищеца и с оглед на определението на съда от 08.01.2018 г., с което се допускат до разпит три от лицата, подписали оспорените в настоящото дело медицински справки, съдът намира, че е пропуснато да бъде допуснато до разпит четвъртото лице, положило подпис под оспорените документи, а именно д-р Л. Х.. Същата не е уведомена и не е призована за днешното съдебно заседание, макар че такова желание и изявление е направено от страна на процесуалния представител на ответника.

Ето защо, съдът намира молбата на процесуалния представител на ответника за допускане до разпит и на това лице за основателна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит д-р Л. Х. с месторабота Затвора – гр. Бургас, във връзка с откритото производство по оспорване автентичността на медицински справки, изготвени от същото лице.

Д-р Л. Х. да се призове за следващо съдебно заседание на служебния й адрес в Затвора – гр. Бургас.

 

Във връзка с неявяването в днешното съдебно заседание на процесуален представител на ответника, в чиято тежест е да установи автентичността на оспорените документи, съдът намира, че следва да се даде възможност на същия да заяви писмено и категорично отказва ли се от разпита на допуснатите от съда свидетели във връзка с установяване автентичността на медицинските справки, изготвени от същите.

Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от получаване на съобщението за това да заяви по категоричен начин държи ли на разпита на допуснатите от съда четирима свидетели или се отказва от техните свидетелски показания.

 

Във връзка с постъпилата молба от свидетеля И.Р.В., в която се заявява, че евентуалното пътуване до гр. Бургас ще му генерира сериозни финансови загуби, съдът намира, че на основание чл. 168 от ГПК следва да задължи ответника да внесе по сметка на Административен съд – гр. Бургас депозит за явяване на свидетеля И.В. в размер на 100 лева.

Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да внесе по сметка на Административен съд – гр. Бургас на основание чл. 168 от ГПК депозит за явяване на свидетеля И.Р.В. в 10-дневен срок от получаване на съобщението за това.

Свидетелят да се уведоми за разпореждането на съда относно определянето на размера на депозита.

Свидетелите да се призоват на адресите, посочени на л. 461 от делото, а д-р Л. Х. на служебния адрес в Затвора – гр.Бургас.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2018 г. от 13:30 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Да се призове д-р Л. Х..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        П РЕДСЕДАТЕЛ: