ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.10.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1075 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „инфинити 3“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Н., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице, тъй като жалбоподателят не е заплатил определения депозит.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Н.: няма да представям нови доказателства. Не държим на изготвянето на експертиза и заявявам, че жалбоподателят няма да заплати депозита. Нямам други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. М.: представям и моля да приемете доказателства за валидността на  ел. подпис на гл. инспектор по приходите И.Г., валиден към 05.01.2018 г. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, че следва да отмени определението, с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза и да приключи събирането на доказателствата.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените в днешно съдебно заседание доказателства.

 

Отменя определението от 13.06.2018 г., с което е допуснато извършването на съдебно-счетоводна експертиза.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. Н.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител по подробно изложените в сезиращата съда жалба съображения.  Ще представя писмена защита в указан от съда срок. Моля да ни присъдите разноските по делото по представения от мен списък по чл. 80 ГПК в днешно съдебно заседание.

 

юк. М.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение,  с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана по подробно изложените съображения в решението на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 928.00 лв.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: