ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 19.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1064 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 16,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.Г.Д. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. К. – представя пълномощно.

         За ответника – Полицейски орган разузнавач К.С. при Първо РУ на МВР Бургас - редовно уведомен, се явява лично.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

         Адв. К.: Моля да не се дава ход на делото, съгласно чл.5, буква „с” от Конвенцията за правата на човека, всяко задържано лице има право да се яви пред съдия. Моля да отсрочите делото. До половин час или до 10 минути могат да го докарат пред Вас.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Д.Г.Д. *** против Заповед за задържане рег. № 431зз-274/19.05.2016 г. на разузнавач при Първо РУ на МВР Бургас, издадено на основание чл.72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР.

 

         СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. Няма да представям доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Представям заверено копие от докладна записка във връзка с основанието посочено в заповедта. Има още една докладна записка към която има видеозапис, но нея в момента не мога да я представя. Във връзка с досъдебното производство има иззети записи, на които се вижда лице, което по време на кражбата минава пред магазина. На този запис се вижда лице, което минава, след това се връща.Изчезнал е скъп фотоапарат. Въпросното лице е оприличено на единия от двамата задържани. Имам информация за две лица, които са свързани помежду си и заедно извършват кражби. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства, както и представената в днешното съдебно заседание  докладна записка от издателя на заповедта.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. К.: Моля да намерете жалбата за основателна и да постановите съдебен акт по силата на който задържаното лице незабавно да бъде освободено. Законът изисква данни. Ще си позволя да кажа, че за докладната записка органът, извършил задържането, е събирало информация от лице, което е пожелало анонимност и е казало, че еди кои лица са извършили това деяние, което не може да бъде ценено като доказателство. Лицето, което съобщава тези данни не носи никаква отговорност по смисъла на чл.290 НК. Такава отговорност не носи и административният орган. Ако това беше лице от негласния апарат, свързан с МВР, би могло да се предполага, че това е лице, което е обучено и на него може да се вярва, но да се вярва на някой, който отива и подшушва нещо и се задържа лицето, това е несериозно. Налице е голословно твърдение на административния орган, че съществува друга докладна записка и водеозапис, който лично не е гледал, гледал го е друг и е оприличил едно лице на кой от двамата задържани прилича - на Д.Д. или на Д. М. Днес в 11,20 часа са задържали Д.Д. и Д. М. Минали са цели 5,5 часа. Да бяха Ви представили експертна справка от специалист в БНТЛ, което да каже, че има известно в профила. Законодателят не изисква доказателства, а само данни, но в практиката на ВАС се казва, че такива данни трябва да са конкретни. Дори не е посочен магазина – пише магазин на еди коя си улица. Задържането е незаконосъбразно. Моля да не давате включително и в настоящия случай превес на едни твърдения, които не могат да служат дори като данни, а камо ли като доказателства. Пет часа време е напълно достатъчно да се комплектоват всички доказателства, които са необходими и да ги предоставят на съда, в противен случай съдът не може да упражни дадения му от закона ред и възможност да провери акта относно неговата законосъобразност. Не става въпрос за глоба, а за задържане.

Моля, ако уважите жалбата, да присъдите направените разноски.

 

ОТВЕТНИКЪТ. Заповедта е напълно законосъобразна, издадена по всички разпоредби на ЗМВР. Налице са достатъчно данни, имаме получена оперативна информация, за която не е необходимо да бъде предоставено лицето от което идва тази информация, отделно има и запис. Въпросното лице Д.Д. е многократно осъждан. Той е криминално проявен   за много кражби съвместно с другото задържано лице Д.К. М.. Относно възражението на адв. К. за назначаване на експертиза, за това се иска технологично време, постановления, техническо време да се прегледа записа, да отидат до БНТЛ, експертът да прегледа записа, да го анализира и да установи дали има сходство или прилика с въпросното лице. Това ще се извърши в досъдебното производство. Има образувано досъдебно производство по описа на първо РУ на МВР.

 

Адв. К.: Доводите, че едно лице е осъждано многократно не следва да бъдат ценени. Данни за видеозапис по делото няма. Има голословни твърдения. В кориците на това дело данни за заснемане на видеозапис няма.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ на страните, че съобразно представените доказателства ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.Д..

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок, считано от днес.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: