О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №1027

 

гр.Бургас , 18.06.2012г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на осемнадесети юни две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1063 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба, подадена от Н. Е. Ч. *** против Заповед № ДК- 02- ЮИР- 74/09.04.2012 год. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж:” Двуетажна масивна сграда” / под № 30 по схемата на община Бургас, на извършено незаконно строителство в района на „Бетонов път- канали”/, извършен от Т.С.Д. в терен неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел 236 от държавен горски фонд, местността “Ченгене скеле”, землище на гр.Бургас.

            Жалбата на Н.Ч. е процесуално недопустима за разглеждане, поради следните съображения:

            Жалбоподателката не е адресат на оспорения акт, поради което за нея не е налице правен интерес от оспорването и. Не са ангажирани доказателства за настъпило преди или след издаване на заповедта правоприемство, макар такова да се твърди.

Адресат на заповедта е лицето Т.С.Д., който е и извършител на установения незаконен строеж.

Представеният от жалбоподателката договор от 06.03.2006 год., сключен с Т.Д., с предмет – „преотстъпване на вилна сграда под № 30 по схема на община Бургас”, находящ се в местността “Ченгене скеле”, отдел 236 от държавен горски фонд не представлява титул за собственост на недвижим имот, поради липса на необходимата форма за сключването му, нито доказва валидно възникнали вещни права върху него. Много вероятно е по силата на този договор Ч. да е получила право фактически да ползва имота, това право обаче не предпоставя активна процесуална легитимация по спора.

            На основание горните мотиви жалбата на Н.Ч., като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд гр. Бургас, ІV-ти състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н. Е. Ч. против Заповед № ДК- 02- ЮИР- 74/09.04.2012 год. на началника на РДНСК Югоизточен район.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1063/12 год. по описа на Бургаския административен съд.

            Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                   СЪДИЯ:…………..…