ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тридесети октомври                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1062 по описа за 2018 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „В. К.“, редовно уведомен, се явява адвокат П., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, редовно уведомени, представител не се явява.

Не се явява вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Считам, че няма процесуални пречки. Да се даде ход на делото. Двете страни са надлежно уведомени.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу решение № 60/3/3111003/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция с изх. № 01-6500/6716#2 от 19.03.2018 г. на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“.

В открито съдебно заседание на 18.09.2018 г. съдът допусна извършването на съдебно-счетоводна експертиза по искане на ответника, която не е изготвена и представена по делото предвид късното внасяне на определения депозит.

          Вчера постъпи молба от вещото лице С.А., в която същата посочва, че не е успяла да изготви заключението си в законоустановения срок, поради което моли за определяне на нов срок за изготвяне и депозиране на експертизата.

 

          АДВ. П.: Моля към допуснатата вече експертиза да поставим няколко въпроса от наша страна, с оглед изясняване на настоящото дело, а именно вещото лице да отговори:

1. Какъв е размерът на реализираните приходи за цялата 2016 г., за цялата 2017 г., както и за 2018 г. до настоящия момент, като реализираните приходи да се отчетат в пълния им обем, а не само брой на количество нощувки, а като реализирани приходи за посочените 3 години. Тази информация може да бъде получена от счетоводството на жалбоподателя. Вещото лице може да се свърже с мен за съдействие.

 

          Съдът, предвид неизготвянето на експертизата и наличието на обективни пречки за това, намери, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата, като отговори и на поставените въпроси от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

 

          Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОПУСКА вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза да отговори на поставените от адвокат П. въпроси в днешно съдебно заседание, след внасяне на депозит в размер на 100 лв., платими от жалбоподателя в 3-дневен срок от днес.

          ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 18.12.2018 г. от 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:40 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: