ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.09.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо христов

       ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

         2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1060 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Оспорващият Х.Н.А., редовно и своевременно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна Общински съвет Бургас, редовно и своевременно уведомена, за нея се явява юрисконсулт Т. с представено по делото пълномощно.

 

Заинтересованата страна Община Бургас, редовно и своевременно уведомена, за нея се явява юрисконсулт Х. с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

 

СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът докладва, че с молба вх. № 7993/13.07.2018 г. от ответника по делото са постъпили изисканите в предходно съдебно заседание писмени доказателства по опис.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да се приемат представените писмени доказателства. Оспорваната разпоредба на чл. 55, ал. 1 от Наредбата е влязла в законна сила на 13.06.2018 г. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Моля да се приемат представените доказателства. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРът: Касационната жалба е процесуално допустима. Моля да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, след като се запозна с представените писмени доказателства и предвид становището на процесуалните представители на страните в днешно съдебно заседание приема, че представените доказателства са относими към предмета на разглеждане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото представените писмени доказателства с цитираното писмо вх. № 7993/13.07.2018 г. от Общински съвет Бургас, както следва: протокол № 43/26.06.2018 г.; извлечение от официалния сайт на Общински съвет Бургас, доказващо обнародването на приетата Наредба и актуалната Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаеми административни съдии, моля да отхвърлите жалбата като недопустима по съображенията, изложени в предходно съдебно заседание. В условията на евентуалност считам жалбата за неоснователна, като подробни мотиви съм изложила в писмено становище, което представям в днешно съдебно заседание и моля да вземете предвид при постановяване на Вашето решение. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Уважаеми административни съдии, моля да отхвърлите жалбата. Поддържам становището на юк. Т.. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми съдии, аз считам, че процесната жалба следва да бъде оставена без разглеждане по същество поради липса на доказан правен интерес от страна на жалбоподателя. Обстоятелството, че същият сочи, че представлява дружество, което осъществява дейност на територията на гр. Бургас евентуално обезпечава основателност на подаването на жалба от самото търговско дружество, а не в негово лично качество. Подзаконовият нормативен акт не касае и не обезпечава правен интерес на лицето, поради което считам, че жалбата по същество следва да бъде оставена без разглеждане и в тази насока делото да бъде прекратено.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:03 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: