ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети септември                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:         

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1058  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:51 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ С. ООД, редовно призован, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на туризма, редовно призован, представител не се явява.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Съобщенията до страните са редовно връчени, като в указания от съда срок не са ангажирани доказателства и не са направени доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Моля да имате предвид, че към настоящия момент е постановено решение по търговско дело №111/2018г. на Апелативен съд гр.София, с което е потвърдено постановеното решение по търговско дело №8898/2016г. на Софийски градски съд, с което е отхвърлено искането за обявяване за нищожно прекратяването на договора между „Съниинвест“ ООД и Министерство на туризма, касаещ процесния имот.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което оставите в сила заповедта на областен управител на област Бургас. Считам същата за законосъобразна. Тя е издадена предвид установените обстоятелства, че плажът е предаден доброволно от жалбоподателя „Сънивест“ООД и дружеството няма правен интерес от водене на настоящото производство.

С оглед на цитираното по-горе от мен решение на Апелативен съд гр.София, договорът е надлежно прекратен и към настоящия момент нямаме данни то да е обжалвано и да има друго произнасяне. Моля да ни бъде определено юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: